Očkovací kalendář v Česku

20.03.2015 08:34

    Povinné očkování je plně hrazené zdravotní pojišťovnou.

    V rámci povinného očkování lze použít jinou očkovací látku, než zajistí Ministerstvo zdravotnictví ČR (v souladu s §47 ods. 1 Zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví). Tato očkovací látka musí být v České republice registrována a výlohy za ni pak platí rodič sám.

    Očkovací kalendář upravuje Vyhláška č. 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem (dále jen Vyhláška). V tabulce jsou uvedeny příslušné § této vyhlášky, které upravují dané očkování, s odkazem (klik na číslo §) na aktuální znění daného §.

    Kliknutím na název očkovací látky (vakcíny) se otevře souhrn údajů o přípravku (SPC = Summary of Product Characteristics).

 

Povinné očkování dětí

Dovršený věk
dítěte
Nemoc /
/ Původce nemoci
Očkovací látka
(Vakcína)
§ Vyhlášky
do 24 hodin hepatitida typu B
(pouze u dětí HBsAg-pozitivních matek)
Engerix-B §4 ods. 8
od 3 dnů tuberkulóza
(pouze u rizikových dětí s indikací)
BCG Vaccine SSI §3 ods. 1
2 měsíce*
(od 9. týdne)
záškrt,
tetanus,
černý kašel,
virová dětská obrna,
hepatitida typu B,
Haemophilus influenzae typu b
(1. dávka)
Infanrix Hexa
/ Hexacima
§4 ods. 1
3 měsíce* záškrt,
tetanus,
černý kašel,
virová dětská obrna,
hepatitida typu B,
Haemophilus influenzae typu b
(2. dávka — nejméně 1 měsíc po 1. dávce)
Infanrix Hexa
/ Hexacima
§4 ods. 1
4 měsíce* záškrt,
tetanus,
černý kašel,
virová dětská obrna,
hepatitida typu B,
Haemophilus influenzae typu b
(3. dávka — nejméně 1 měsíc po 2. dávce)
Infanrix Hexa
/ Hexacima
§4 ods. 1
10–18 měsíců* záškrt,
tetanus,
černý kašel,
virová dětská obrna,
hepatitida typu B,
Haemophilus influenzae typu b
(4. dávka — nejméně 6 měsíců po 3. dávce)
Infanrix Hexa
/ Hexacima
§4 ods. 1
od 14 měsíců spalničky,
příušnice,
zarděnky
(1. dávka)
Priorix §5 ods. 1
od 20 měsíců spalničky,
příušnice,
zarděnky
(2. dávka — 6–10 měsíců po 1. dávce)
Priorix §5 ods. 2
5 let záškrt,
tetanus,
černý kašel

(přeočkování)
Infanrix §4 ods. 2
10 let záškrt,
tetanus,
černý kašel,
dětská obrna

(přeočkování)
Boostrix Polio §4 ods. 3
12 let hepatitida B
(pouze u dětí neočkovaných
proti hepatitidě B v 1. roce života)
Engerix-B §4 ods. 9
14 let tetanus
(pouze u dětí neočkovaných proti tetanu
v 10 letech)
Tetanol Pur
/ Tetavax
§4 ods. 5

* U dětí, očkovaných proti tuberkulóze, se očkování 1. dávkou provede po dovršení 12 týdnů po narození dítěte, vždy však po zhojení postvakcinační reakce po očkování proti tuberkulóze. 2. a 3. dávka se náležitě posunou tak, aby rozestupy mezi 1. a 2. dávkou, resp. 2. a 3. dávkou byly vždy nejmíň 1 měsíc a rozestup mezi 3. a 4. dávkou nejmíň 6 měsíců.

 

Povinné očkování dospělých

    V České republice je plošně pro všechny dospělé povinné pouze přeočkování proti tetanu jednou za 10 až 15 let (§4 ods. 6 Vyhlášky).

    Pak jsou pro vybrané rizikové skupiny dospělých (popř. i dětí) povinná tato očkování:

 • pneumokoky (do dovršených 5 let Synflorix nebo Prevenar 13, od dovršených 2 let Pneumo 23):
  • osoby umístněné v léčebnách pro dlouhodobě nemocné a v domovech pro seniory;
  • osoby v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem, pokud tyto osoby trpí chronickým nespecifickým onemocněním dýchacích cest, chronickým onemocněním srdce, cév nebo ledvin nebo diabetem léčeným inzulínem
  (§6 ods. 1 Vyhlášky);
  • děti se zdravotními indikacemi podle Přílohy č. 1 k Vyhlášce
  (§6 ods. 2 Vyhlášky);
 • hepatitida B (3 dávky Engerix-B; očkuje-li se zároveň i proti hepatitidě A, použije se Twinrix):
  • osoby po rizikové expozici biologickému materiálu;
  • osoby, které mají být zařazeny do pravidelných dialyzačních programů;
  • osoby nově přijaté do domovů pro osoby se zdravotním postižením nebo do domovů se zvláštním režimem
  (§7 ods. 1 Vyhlášky);
  • osoby pracující na rizikových pracovištích (= pracoviště chirurgických oborů, oddělení hemodialyzační, oddělení infekční, lůžková interní oddělení, léčebny dlouhodobě nemocných, interní pracoviště provádějící invazivní výkony, oddělení anesteziologicko-resuscitační (ARO), jednotky intenzívní péče (JIP), laboratoře pracující s lidským biologickým materiálem, zařízení transfuzní služby, pracoviště stomatologická (zubní ambulance), pracoviště patologicko-anatomická, pracoviště soudního lékařství, pracoviště psychiatrická, pracoviště zdravotnické záchranné služby, domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem a azylové domy — §16 ods. 1 Vyhlášky), pokud jsou činné při vyšetřování a ošetřování fyzických osob, o něž mají pečovat, při manipulaci se specifickým odpadem ze zdravotnických zařízení;
  • osoby činné v nízkoprahových programech pro uživatele drog
  (§9 ods. 1 Vyhlášky);
  • zaměstnanci a příslušníci základních složek integrovaného záchranného systému, nově přijímaní do pracovního nebo služebního poměru
  (§10 Vyhlášky);
 • hepatitida A (Twinrix):
  • zaměstnanci a příslušníci základních složek integrovaného záchranného systému, nově přijímaní do pracovního nebo služebního poměru
  (§10 Vyhlášky);
 • vzteklina (3+1 dávky Verorab, přeočkování každých 5 let):
  • pracovníci laboratoří, kde se pracuje s virulentními kmeny vztekliny
  (§11 Vyhlášky).

 


Historie změn článku:
 • Článek byl zveřejněn 2.III.2015 v 618.
 • 20.III.2015 v 834 byl po upřesňující komunikaci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky opraven údaj o povinném očkování dospělých proti tetanu.