Děkovná řeč prof. RNDr. Anny Strunecké DrSc. během předávání ceny diamantový Bludný balvan za rok 2017

26.03.2018 18:58

prof. RNDr. Anna Strunecká DrSc.

 

    Pane předsedo komitétu pro Bludné Balvany (BlB), pane laudátore, dámy a pánové, vážení přátelé,

prof. RNDr. Anna Strunecká DrSc.    přišla jsem si pro druhý Bludný Balvan Sisyfa po 20 letech. Mohu tedy posoudit, že za uplynulých 20 let došlo při předávání BlBů k určitým změnám: předseda komitétu zaměnil kostým, ve kterém se setkal se Sisyfem v Tartaru poprvé, tedy bílé prostěradlo, za tuniku. Její poslední podoba ukazuje, že v podsvětí, kde Sisyfos odpykává svůj trest za celoživotní neúctu k bohům, dělá největší dojem rudá lemovaná zlatem. Změnila se podoba BlBů: ten můj první vypadá jako sádrový psí exkrement s nalepeným kouskem žuly. Změnilo se i místo předávání, z budovy ČAV na Národní třídě se přesunulo do prostor MFF, kde jsem měla tu čest 15 let vyučovat studenty biofyziky a rozhodnutím MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) jsem byla zástupkyní ministerstva v komisi pro SZZ (státní závěrečné zkoušky).

    Členové Klubu Sisyfos neúnavně každoročně shromažďují kompromitující údaje na 60–100 potenciálních kandidátů BlBů, které posléze hodnotí na svých zasedáních v podzemí. V souboru jimi vybraných kandidátů bych při objektivním pohledu rozlišila dvě podmnožiny. Při vyhlašování dnešních jubilantů jsem měla pocit, že i já bych mohla být členkou klubu Sisyfos, protože třeba parazitologii Ing. Bláhové kritizuji již po řadu let. Avšak při pohledu na druhou mnohem větší skupinu jubilantů je třeba ocenit, že za posledních 20 let klub Sisyfos zviditelnil množinu osobností, organizací a veřejných médií, které připravují podhoubí, aby mohlo dojít k emergenci (nástupu) nových myšlenek a prolomení paradigmatu současné vědy. Je mi ctí, že jsem byla do této skupiny zařazena a našla v ní nové přátele. Máme desítky tisíc čtenářů, posluchačů, kompenzovaných pacientů a sympatizantů. Ve vzájemných diskusích jsme se shodli, že pomyslný fanklub balvanistů by měl patrně vyšší počet členů než kterákoliv politická strana. A za to Vám patří dík.

    Jubilantům se neposkytuje čas na vysvětlení jejich názorů podle pravidel EBM (Evidence Based Medicine = medicína, založená na důkazech/statistice), tady se nehraje fair play. Odsouzenec totiž do poslední chvíle nezná obsah kbelíku, který se na pranýři na akademické půdě na jeho hlavu vyleje v podobě parodovaného a dehonestujícího Laudatia. Vykonstruovaná a z kontextu vytržená tvrzení připomínají metodiky, které patrně slovutní kmeti klubu Sisyfos obdivovali ve svém mládí v 50. a 70. letech 20. století, v procesech s čarodějnicemi, nebo u samotného Sisyfa.

    Je velice smutné, že posluchači z řad klubu Sisyfos se vesele smáli tvrzení laudátora, když uvedl, že Strunecká ve své knížce nabádá těhotné ženy: „Po celou dobu těhotenství nepoužívejte laky na nehty a kosmetiku omezte na minimum, zejména deodoranty a antiperspiranty.“ Před kosmetikou varuji proto, že je zdrojem ftalátů, což jsou hormonální disruptory. Laboratorní i klinické studie prokazují, že ftaláty narušují vývoj mužského pohlavního ústrojí. V mnoha zemích se zvyšuje výskyt této poruchy (nesestouplá varlata, malý penis s vyústěním močové trubice po straně nebo na bázi penisu, tzv. hypospadie), v USA uvádějí incidenci 1:150 novorozených chlapců. K tomuto vysvětlení v mojí knížce i s odkazem na zdroj WHO (World Health Organization = Světová zdravotnická organizace) pan laudátor už patrně nedošel. Kolik chlapců bude muset být ještě poškozeno, abyste se tomu přestali smát?

    Jak volba patrona klubu — prohnaného a lstivého Sisyfa, neznajícího morálku, — tak i samotný bludný balvan, který je glaciálním reliktem, obé poskytuje dostatečně výmluvnou charakteristiku způsobu myšlení tohoto sdružení tří až čtyř stovek dobrovolníků nejrůznějších profesí a vzdělání. Je mi dosud nepochopenou záhadou, jak je možné, že jejich kádrovácká činnost je v demokratickém státě akceptována na akademických pracovištích i v mnoha médiích. Nositelé BlBů nesmějí vystupovat v některých médiích a někdy přišli i o zaměstnání. Ostatně, ve videozáznamech bludných slavností z minulých ročníků jsem si všimla, v družině Dr. Grygara má přední místo zlovolná a lidem škodící bytost v podobě Harpyje. Ta tady dnes není. Nevím, jestli ji skolila chřipka, nebo jestli byla z družiny Dr. Grygara vyřazena.

    Jubilejní diamantový Bludný Balvan přebírám s pokorou, i když je to jenom kus černého uhlí. K veřejné diskusi podle pravidel EBM se zvědy a laudátory klubu Sisyfos jsem připravená, ale byla by to asi ztráta času, protože ti jsou přesvědčeni o své neomylné pravé pravdě. A tak mi dovolte rozloučit se citátem Alberta Einsteina:

„Kdokoliv si míní osvojovat právo soudce na poli pravdy a vědění, ten ať čeká, že ho zdrtí smích bohů.“

    Přeji všem členům klubu Sisyfos, aby se toho smíchu bohů ve zdraví dožili, přestali lidem škodit a nevysloužili si osud svého patrona v posmrtném vězení.

    Svoje knížky o prevenci CN (civilizačích nemocí) a zdravém životním stylu nepíši s touhou vystoupit na bednu BlBů, ani pro ně nepotřebuji tuto negativní reklamu, ale inspirujete mě, co vše je třeba veřejnosti vysvětlovat, když to nechápou ani vševědoucí členové klubu Sisyfos. Takže na shledanou za dalších 20 let.

 


    Jen díky dobrovolným příspěvkům čtenářů a posluchačů může Svoboda v očkování přinášet všem lidem bezplatně důležité informace (nejen) o očkování. Pokud si myslíte, že naše práce má hodnotu, a pokud je to ve vašich možnostech, přispějte, prosím, na další chod této stránky. Každá koruna je dobrá a díky za ní!
    Můžete však přiložit ruku k dílu i jiným způsobem.