Které vakcíny musí mít dítě pro přijetí do školky v Česku

30.08.2015 19:00

Ministerstvo zdravotnictví České republiky

 

MZDRP015XJ6W

 

Ředitelky/ředitelé KHS a ředitel HSHMP
Krajské úřady
MUDr. A Šebková - předsedkyně OS PLDD ČLS JEP
MUDr. I. Hulleová
Členové NIKO

V Praze dne 27.VII.2015
Č.j.: 39989/2015

 

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k ustanovení § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

    V návaznosti na ustanovení § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), které ukládá povinnost zařízení poskytujícímu péči o dítě do 3 let věku v denním režimu nebo předškolnímu zařízení nebo poskytovateli služby péče o dítě v dětské skupině, že mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, projednala Národní imunizační komise na svém zasedání dne 28.V.2015 nezbytný očkovací status pravidelného očkování dětí pro možnost jejich přijetí do mateřské školy (předškolní zařízení) a dalších § 50 zákona vymezených zařízení zajišťujících péči o děti předškolního věku.

    Pro účely přijetí dítěte do mateřské školy a dalších § 50 zákona vymezených zařízení je třeba, aby dítě bylo očkováno v rozsahu nejméně jedné dávky očkovací látky proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám a dále v případě očkování hexavakcínou bylo dítě očkováno ve schématu minimálně 2+1 dávka.

    Z hlediska zachování kolektivní imunity v mateřských školách a dalších § 50 zákona vymezených zařízeních je výše uvedené očkování dostačující.

 

MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D.
náměstek ministra a hlavní hygienik ČR

(v zastoupení: MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D.)

 


státní znak České republikyČR - Ministerstvo zdravotnictví, odbor ochrany veřejného zdraví
Palackého náměstí 4, 12801 Praha 2, tel.: +420 224 971 111,
e-mail: vh@mzcr.cz, www.mzcr.cz