Očkovací kalendář v Česku — AKTUALIZOVÁNO

22.01.2018 21:25

    Povinné očkování je plně hrazené zdravotní pojišťovnou.

ilustračný obrázok: hodiny s injekciami ako ručičkami    V rámci povinného očkování lze použít jinou očkovací látku, než zajistí Ministerstvo zdravotnictví ČR (v souladu s §47 ods. 1 Zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví). Tato očkovací látka musí být v České republice registrována a výlohy za ni pak platí rodič sám.

    Očkovací kalendář upravuje Vyhláška č. 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem (dále jen Vyhláška). V tabulce jsou uvedeny příslušné § této vyhlášky, které upravují dané očkování, s odkazem (klik na číslo §) na aktuální znění daného §.

    Kliknutím na název očkovací látky (vakcíny) se otevře souhrn údajů o přípravku (SPC = Summary of Product Characteristics).

 

Povinné očkování dětí

Dovršený věk
dítěte
Nemoc /
/ Původce nemoci
Očkovací látka
(Vakcína)
§ Vyhlášky
do 24 hodin hepatitida typu B
(pouze u dětí HBsAg-pozitivních matek)
Engerix-B §4 ods. 7
od 3 dnů
do 1 měsíce
tuberkulóza
(pouze u rizikových dětí s indikací)
Szczepionka
przeciwgruźlicza
BCG 10
§3 ods. 1
2–5 měsíců*
(od 9. týdne)
záškrt,
tetanus,
černý kašel,
virová dětská obrna,
virová hepatitida typu B,
Haemophilus influenzae typu b
(1. dávka)
Hexacima /
Infanrix Hexa°
§4 ods. 1
4–7 měsíců* záškrt,
tetanus,
černý kašel,
virová dětská obrna,
virová hepatitida typu B,
Haemophilus influenzae typu b
(2. dávka — nejméně 1 měsíc po 1. dávce)
Hexacima /
Infanrix Hexa°
§4 ods. 1
11–13 měsíců* záškrt,
tetanus,
černý kašel,
virová dětská obrna,
virová hepatitida typu B,
Haemophilus influenzae typu b
(3. dávka — nejméně 6 měsíců po 2. dávce)
Hexacima /
Infanrix Hexa°
§4 ods. 1
od 12 měsíců
do 18 měsíců
spalničky,
příušnice,
zarděnky
(1. dávka)
Priorix §5 ods. 1
5 let spalničky,
příušnice,
zarděnky
(2. dávka)
Priorix §5 ods. 2
5 let záškrt,
tetanus,
černý kašel

(přeočkování)
Infanrix /
Boostrix
§4 ods. 2
10 let záškrt,
tetanus,
černý kašel,
dětská obrna

(přeočkování)
Boostrix Polio §4 ods. 3

* U dětí, očkovaných proti tuberkulóze, se očkování 1. dávkou provede po dovršení 12 týdnů po narození dítěte, vždy však až po zhojení postvakcinační reakce po očkování proti tuberkulóze. 2. a 3. dávka se náležitě posunou tak, aby rozestup mezi 1. a 2. dávkou byl nejméně 1 měsíc a rozestup mezi 2. a 3. dávkou nejméně 6 měsíců.
    U předčasně narozených dětí se základní očkování provede 3 dávkami s rozestupy nejméně 1 měsíc mezi 1. a 2. i 2. a 3. dávkou a přeočkování nejméně 6 měsíců po 3. dávce.

° Počínaje 1.I.2018 je očkování vakcínou Infanrix Hexa plně hrazeno pouze pro předčasně narozené děti a děti, u nichž započalo očkování Infanrixem Hexa v roce 2017. Pro ostatní je plně hrazena jen vakcína Hexacima.

 

Povinné očkování dospělých

    V České republice je plošně pro všechny dospělé povinné pouze přeočkování proti tetanu (VacTeta) jednou za 10 až 15 let (§4 ods. 5 Vyhlášky). První přeočkování proti tetanu je po dovršení 25 let (§4 ods. 4 Vyhlášky).

    Pak jsou pro vybrané rizikové skupiny dospělých (popř. i dětí) povinná tato očkování:

 • pneumokoky (do dovršených 5 let Synflorix nebo Prevenar 13, od dovršených 5 let pouze Prevenar 13):
  • osoby umístněné v léčebnách pro dlouhodobě nemocné a v domovech pro seniory (§6 Vyhlášky);
  • osoby v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem, pokud tyto osoby trpí chronickým nespecifickým onemocněním dýchacích cest, chronickým onemocněním srdce, cév nebo ledvin nebo diabetem léčeným inzulínem (§6 Vyhlášky);
 • hepatitida B (3 dávky Engerix-B; očkuje-li se zároveň i proti hepatitidě A, použije se Twinrix):
  • osoby, které mají být zařazeny do pravidelných dialyzačních programů (§7 ods. 1 Vyhlášky);
  • osoby pracující na rizikových pracovištích (= pracoviště chirurgických oborů, oddělení hemodialyzační, oddělení infekční, lůžková interní oddělení, léčebny dlouhodobě nemocných, interní pracoviště provádějící invazivní výkony, oddělení anesteziologicko-resuscitační (ARO), jednotky intenzívní péče (JIP), laboratoře pracující s lidským biologickým materiálem, zařízení transfuzní služby, pracoviště stomatologická (zubní ambulance), pracoviště patologicko-anatomická, pracoviště soudního lékařství, pracoviště psychiatrická, pracoviště zdravotnické záchranné služby, domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem a azylové domy — §16 ods. 1 Vyhlášky), pokud jsou činné při vyšetřování a ošetřování fyzických osob, o něž mají pečovat (§9 ods. 1 písm. a) Vyhlášky);
  • osoby činné v nízkoprahových programech pro uživatele drog (§9 ods. 1 písm. b) Vyhlášky);
  • osoby v úzkém a pravidelném kontaktu s nemocným s virovou hepatitidou B nebo nosičem HBsAg (§9 ods. 1 písm. c) Vyhlášky);
  • osoby nově přijaté do domovů pro osoby se zdravotním postižením nebo do domovů se zvláštním režimem (§9 ods. 1 písm. d) Vyhlášky);
  • osoby po rizikové expozici biologickému materiálu (§9 ods. 1 písm. e) Vyhlášky);
  • studenti lékařských fakult nebo zdravotnických škol; studenti jiných vysokých škol, než jsou lékařské fakulty, připravovaní pro činnosti ve zdravotnických zařízeních při vyšetřování a ošetřování nemocných; studenti středních a vyšších odborných sociálních škol, připravovaní pro činnosti v zařízeních sociálních služeb při vyšetřování a ošetřování fyzických osob, přijatých do těchto zařízení (§9 ods. 1 písm. f) Vyhlášky);
  • osoby poskytující terénní nebo ambulantní sociální služby (§9 ods. 1 písm. g) Vyhlášky);
  • osoby nově přijaty jako příslušníci Vězeňské služby České republiky (§9 ods. 1 písm. h) Vyhlášky);
  • osoby zařazené do rekvalifikačních kurzů a zajišťující péči a ošetřování osob v zařízeních sociálních služeb a ve zdravotnických zařízeních (§9 ods. 1 písm. i) Vyhlášky);
  • osoby manipulující ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb s nebezpečným odpadem (§9 ods. 1 písm. j) Vyhlášky);
  • zaměstnanci a příslušníci základních složek integrovaného záchranného systému, nově přijímaní do pracovního nebo služebního poměru (§10 Vyhlášky);
 • hepatitida A (Twinrix):
  • zaměstnanci a příslušníci základních složek integrovaného záchranného systému, nově přijímaní do pracovního nebo služebního poměru (§10 Vyhlášky);
 • vzteklina (3+1 dávky Verorab, přeočkování každých 5 let):
  • pracovníci laboratoří, kde se pracuje s virulentními kmeny vztekliny (§11 a §16 ods. 2 Vyhlášky);
 • spalničky (Priorix):
  • osoby nově přijímány do pracovního nebo služebního poměru na pracovišti infekčním nebo dermatovenerologickém (§11a ods. 1 Vyhlášky).

 


Historie změn článku:
 • Článek byl zveřejněn 2.III.2015 v 618.
 • 20.III.2015 v 834 byl po upřesňující komunikaci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky opraven údaj o povinném očkování dospělých proti tetanu.
 • 22.I.2018 ve 2125 zohledněny změny ve Vyhlášce č. 537/2006 Sb., platné od 1.I.2018.

 


    Jen díky dobrovolným příspěvkům čtenářů a posluchačů může Svoboda v očkování přinášet všem lidem bezplatně důležité informace (nejen) o očkování. Pokud si myslíte, že naše práce má hodnotu, a pokud je to ve vašich možnostech, přispějte, prosím, na další chod této stránky. Každá koruna je dobrá a díky za ní!
    Můžete však přiložit ruku k dílu i jiným způsobem.