Očkování očima rodiče

22.01.2016 01:31

Micha El Jan Dominik

 

0. Úvod

    Vážené čtenářky, čtenáři, redakce,

    nečiním si nárok na žádné odborné pojednání, jen se s vámi chci podělit o drobné postřehy, zjištěné během samostudia. Doplním danou tematiku svými názory, které samozřejmě nikomu nevnucuji a protože pojednání není odborné, dovoluji si je vmezeřit. Pokud se mně podařilo dohledat, budu přikládat zdroje, což považuji za samozřejmost.

    Nesouhlasím s nešvarem Česka i Slovenska, že je nutno stále tajit informace, nesdělovat názvy a jména. Jsem toho názoru, že dobrá jména a firmy je třeba vštěpovat do povědomí veřejnosti, stejně tak na pochybné zdroje a osoby je třeba upozornit. Proto tak budu činit.

    Jednotlivé kapitoly jsou zjištěné střípky, proto nehledejte návaznost, ale souvislou mozaiku politického pozadí skládat lze.

    Samozřejmě je též možné přiložit k textu vyjádření, bude-li někdo vědět lépe a podrobněji, což předpokládám.

 

1. MMR a SÚKL

    Přemýšlel jsem nad diskuzí o účinnosti ATB (antibiotika). Každý zkušený rodič ví, že první volbou při zánětu HCD (horní cesty dýchací), který je bakteriologické etiologie, je Pamycon. Jsem přesvědčen, že jde o nadužívání. Předpokládá se širokospektrý účinek, takže se mnohdy lékař neobtěžuje ani s kultivací. Položil jsem si otázku, jak je možné, že neomycin (součást Pamyconu) se nachází rovněž v MMR vakcíně (proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám, tj. viry, nikoliv bakterie) a jak je medicínsky podloženo či ověřeno, že nevzniká rezistence na toto ATB již při očkování. Předpokládám, že bychom nalezli nejednoho rodiče, u jehož dítka nebyl pamycon účinný a toto pokračovalo dle ordinace systémovými ATB — tedy pojídáním tabletek. Napsal jsem na SÚKL, níže zveřejňuji naši korespondenci:

    Můj dopis úřadu:

 


    Dobrý den paní Židlická,

    v souhrnu údajů o přípravku u MMR očkovací substance jsem se dočetl, že obsahuje neomycin.

    1. rád bych se zeptal na důvod jeho přítomnosti, když se jedná o viry?

    2. vzhledem ke skutečnosti, že u neomycinu se v pediatrii i ORL lékařství (i jinde) jedná o medikaci první volby, není-li kontraindikována, by mne zajímalo, jak máte vědecky podloženou účinnost následného podávání ATB u dítěte např. při zánětu HCD? Je již dlouho známo, že zdravotnictví bojuje se vznikajícími rezistencemi mnoha kmenů bakterií na různá ATB, klesá jejich účinnost, infekce se opakují, jsou chronické. Pokud tedy bude do dítěte vpraven 3x neomycin např. v Pediacelu, poté např. 2x v MMR, jaká bude jeho účinnost při lokálním podání, až dítě dostane superinfekci HCD? Je nějakým způsobem doloženo, že tento postup nesnižuje účinnost neomycinu v léčbě?

    Děkuji za Vaši odbornou odpověď.


 

    Odpověď úřadu:

 


ad 1)

    Vakcína proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám je živá atenuovaná vakcína. Virus spalniček, příušnic a zarděnek je produkován na kulturách buněk (buněk kuřecích embryí nebo lidských diploidních buněk). Do kultivačního media pro tyto zdrojové buňky se přidává určitá koncentrace antibiotika — neomycinu, aby bylo zajištěno, že zdrojové buňky nebudou kontaminovány cizorodými agens biologického původu. Vakcína obsahuje živé viry, po jejich pomnožení tedy není možnost další sterilace, proto je žádoucí zamezit možné kontaminaci ještě před infikováním buněk produkovaným virem. Dle příslušných monografií evropského a českého lékopisu pro tyto vakcíny může medium pro buněčné kultury obsahovat vhodná antibiotika v nejnižší účinné koncentraci. V dalších krocích výroby vakcíny se již antibiotika nepřidávají, naopak jejich koncentrace je během purifikace a formulace přípravku výrazně snížena. Koncentrace neomycinu, který je přítomen v této vakcíně, je velmi nízká a jeho obsah je menší než 25 µg v 1 dávce.

 

ad 2)

    Jak je uvedeno výše, neomycin je přítomný ve vakcíně pouze ve stopovém množství. Obsažené množství neomycinu je tak nízké, že není dostatečné k tomu, aby způsobilo rezistenci nebo ovlivnilo účinnost případné následující antibiotické léčby, a to ani při opakovaném podání vakcíny.

    Nejsou k dispozici žádné klinické studie ani odborné publikace, které by prokazovaly, že přítomnost neomycinu ve vakcínách by mohla vést k vzniku rezistence nebo snížení účinnosti léčby neomycinem.

 

    S pozdravem

Jitka Židlická
Tiskové a informační oddělení
STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV
telefon: +420 272 185 333
info@sukl.cz
www.sukl.cz
www.olecich.cz


 

    Úvaha:

    Kladu si otázku, jak mohou mít jistotu, že cizorodé agens biologického původu bude potlačitelné neomycinem? Jak mohou mít jistotu, že neomycin bude fungovat? „Monografie evropského a českého lékopisu“ je krásné zaklínadlo, ale kde je citace s odkazem na zdroj? Nebo se budeme opět ohánět alibismem EU? Nejnižší účinná koncentrace zbavuje neomycin jeho toxicity? Rovněž tato „nízká“ dávka jej zbaví jeho alergenního potenciálu?

    Druhá odpověď budí na první pohled fundovaný dojem, avšak jen do okamžiku, než se zamyslíme nad protichůdností obou odstavců: opakovaně podaná látka ve vakcíně nezpůsobuje rezistenci a následně dodává (druhý odstavec), že neexistují žádné studie, které by toto potvrdily? Jak to může tvrdit? Jak je eticky, metodologicky a dle zásad EBM (medicína založená na důkazech) možné tento výrok vypustit z úst? Úroveň tohoto vyjádření nedosahuje ani bakalářské odbornosti VŠ.

    Jaká je realita? Pokud neexistují na toto téma „žádné klinické studie ani odborné publikace“, napadají mne dvě možnosti: existují a autoři ví, co zjistili, ale tato pravda není zveřejněna. Nebo neexistují, aby se skutečně něco „náhodou“ nezjistilo. Hazard a bohorovné sebevědomí, se kterými jsou nám tyto falešné výroky předkládány, považuji za mravní zrůdnost, protože za tím vším je zdraví našich dětí, následujících generací. Pokud nám o zdraví skutečně jde, měli bychom postupovat podstatně bezpečnějším způsobem, než je nám předkládán.

    Z výše uvedeného vyplývá, že SÚKL je administrativní moloch (zvažte i doslovný význam tohoto jména), který nemá naprosto žádné medicínské, ani vědecké či jiné kompetence zasahovat do lékařských a zdravotnických záležitostí. Pokud vedení smýšlí o opaku (tedy, že jsou kompetentní), mělo by být jejich konání profesionální, nikoliv nahodilé, amatérské — a to včetně profesionální odpovědi.

    Pokud zadáte ve vyhledávači Science Direct (https://www.ScienceDirect.com) heslo „neomycin“, objeví se více než 16 tisíc (!!!) odkazů — samozřejmě ne o tématice očkování, ale jen o této látce. Náhodou mně padl do oka článek: Free radicals formed during the mechanical degradation of polypeptides (Dubinskaya AM, Polymer Science U.S.S.R., 1984, 26(8):1861–1871), z jehož názvu bychom mohli vyvodit, že během mechanické „degradace polypeptidů vznikají volné radikály“ — dodávám již jen k doplnění: neslučujte přímo s problematikou očkování. Pokud jsem správně informován, víme, že volné radikály jsou pro naše organismy nevhodné, či dokonce škodlivé — článek se mj. týká degradace bacitracinu, což je jedna ze složek pamyconu (viz první odstavec této kapitoly), při níž volné radikály vznikají. Nechci takové „léky“ pro naše děti.

    Tyto texty by měli mít ve SÚKL prostudované, ale pochybuji, že o jejich existenci vůbec vědí.

    Nepřipomíná Vám to něco? Minimálně skutečnost, že vně česko-slovenských hranic se stále publikuje a prezentuje a u nás zase nic! Nevíme, není dostupné, o tom se nepsalo, informace nejsou k dispozici apod.

 

2. MMR a alergie — potvrzena souvislost?

    Náhodou se mně do ruky dostala kniha Biologie dítěte od Suchého a kol. (1970). Autoři celé publikace jsou čtyři: jeden z nich profesor přírodních věd, tři z nich kandidáti věd, tři z nich lékaři, jeden docent. I když VŠ vzdělání od hlouposti nechrání, nechce se mně věřit, že by všichni tito odborníci chybovali v elementárních postulátech imunologie. Navíc když uvážíme, že recenzenti textu jsou zde tři, všichni lékaři, jeden z nich profesor, dva z nich kandidáti věd. Že by sedm chytrých hlav vše popletlo? Na str. 55 se dočteme následující, abych se nedopustil nepřesnosti, dovoluji si doslovnou citaci, čtěte pozorně:

„Dostane-li se cizorodá bílkovina [v našem kontextu myslím především MMR očkování] do krevního oběhu, vzniká mnohdy současně s tvorbou protilátek i přecitlivělost organismu proti opětnému podání [že by tvůrci při tvorbě očkovacího kalendáře pochybili?] téže bílkoviny. Vstříkneme-li např. pokusnému zvířeti cizí krevní sérum, nepozorujeme u něho žádné zjevné postižení. Jestliže však stejnou injekci opakujeme po několika týdnech, dochází k bouřlivým příznakům (těžké poruchy dýchání a srdeční činnosti, krvavé průjmy aj.), při nichž zvíře obvykle hyne.“

     Ničeho se milí rodiče nebojte, to je jen výčet možných nežádoucích účinků, mezi ně může v extrémním případě patřit rovněž smrt vašeho dítka, ale to přece vadí pouze farma-firmě, protože si nechtěně zabila dojnou krávu, u níž mělo dojít jen k postižení, aby potřebovala další lékaře. Mrtvá totiž nepřinese další zisk. Jedna „moudrá“ myšlenka reflektující naši tržní dobu praví, že „lékař má léčit, ale nikdy vyléčit“. Toho se farmaceutický průmysl úzkostlivě a agresivně drží na 100%. Dále:

    „Došlo zde k tzv. anafylaktickému šoku, protilátky vytvořené po první injekci rozložily v tomto případě stejné bílkoviny z druhé injekce tak prudce, že produkty rozpadu a uvolněné biologicky aktivní látky silně podráždily vegetativní nervový systém a způsobily prudkou odezvu různých orgánů (křeče hladkého svalstva, smrštění cév a průdušek aj.). S obdobnou reakcí se můžeme setkat i u člověka, jestliže mu např. bylo opakovaně podáno zvířecí krevní sérum (protitetanové…). Důsledkem může být rovněž těžký celkový stav, popř. úmrtí.“

    Nevím, jak Vy, ale já na další tetanovou injekci nepůjdu. Poučil vás váš praktický lékař o této možnosti nežádoucích účinků? Před cca patnácti lety jsem po „tetanovce“ týden chodil v bolestech celého hýždě. Pokračujme:

„Někdy se příznaky dostaví i za 8 až 12 dnů po druhé injekci (sérová nemoc). Projevují se svěděním, kopřivkou, zvýšením teploty, otoky, bolestmi kloubů a mízních uzlin.“

    Zkuste si vzpomenout na své přátele, vlastní zkušenosti a mediální kauzy, kolik rodičů bylo odmítnuto s nežádoucí reakcí po očkování s tvrzením, že časový rozestup mezi aplikací očkování a příznaky je příliš dlouhý?? A kolikrát se jednalo o hodiny či méně než 8 dní. Mimořádně sofistikovanou zbraní je, že kojenec Vám nepoví, co ho bolí!

„Prudká reakce s protilátkami je též podkladem alergie…“

    Posléze je jmenováno, že spouštěči alergie mohou být některá ATB, opakované podaní — což mimochodem vše splňuje očkovací praxe — a obtíže bývají nejčastěji senná rýma, alergický zánět očních spojivek, bronchiální astma, ekzémy, kopřivky. Je třeba dále pokračovat? Možná, že kdyby soudružka Židlická (viz předchozí kapitola) znala tuto knihu, odepsala by v jiném duchu.

 

3. Cenzurované složení hexavakcíny a názor prof. Chlíbka

    Níže překládám korespondenci s plk. prof. MUDr. Romanem Chlíbkem, PhD. Z dopisů je patrno, o co se jedná:

 


    Dobrý den pane Chlíbku,

    dnes jsem poslouchal diskuzi a Vaše odpovědi v rádiu na Praze 2.

    Jeden z posluchačů se ptal na rozdílnost informací Infanrixu Hexa v příbalových letácích.

    Tvrdil, že nejsou přeložené identicky a že jsou zamlčeny informace o všech přítomných látkách. Vy jste jeho argumentu oponoval tvrzením, že tyto rozdíly jste skutečně nezaznamenal, protože si nedovedete představit, kdo by si troufl takto nedbale překlad učinit.
V což bych rád doufal. Také jsem věřil, že dle „selského“ rozumu by to tak mělo být. Sebejistě jsem zapátral a srovnal českou verzi s anglicky psaným letákem — a rozdíly ve složení našel!

    Moje představa: GSK vyrobí preparát a ten je prodán do ciziny a do ČR. V ČR máme jiný (odlišný) příbalový leták než v cizině. Proč? Nejsem chemik, ale předpokládám, že tato závažná fakta by měla být identická jak v ČR, tak v cizině, pokud se jedná o stejnou očkovací látku. Mohl byste mně, prosím, sdělit Váš názor na tuto skutečnost a popsat, kým je vše schváleno a jak takový proces proběhne? Jak je dle Vás možné, že tyto nesrovnalosti existují? Dle obchodního zákona přece není možné, aby byla očkovací látka v ČR upravena?! Navíc dle mého není ani lékařsky bezpečné ani etické, pokud se u stejné látky, poskytují uživatelům různé, resp. neúplné, informace. Níže uvádím několik látek, které jsem našel v anglicky psaném textu, ale v českém letáku tyto nefigurují:

 • chlorid draselný,
 • polysorbát 20,
 • polysorbát 80,
 • glycin,
 • dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného,
 • dihydrogenfosforečnan draselný,
 • bílkoviny z kvasinek

    Děkuji za Váš čas.


 

    Odpověď prof. Chlíbka:

 


    Dobrý den,

    musím Vás trochu upřesnit. Tak jak jsem si ověřil, tak u vakcín s tzv. centrální registrací (dnes většina) je skutečně zcela shodné jak informace o produktu (SPC), tak příbalová informace v rámci celé Evropské unie. Takže např. v anglickém nebo německém SPC najdete zcela totožné údaje. To neznamená, že nikde na světě nenajdete trochu jiné informace. Podle evropské legislativy při schvalování vakcín nemusí být nutně uvedeny zcela všechny přídatné látky v SPC (neznamená to, že úplný výčet výrobce nepředkládá při registraci), protože vzhledem k jejich stopovému/nano-množství nemohou ovlivnit zdraví očkovaného. Proto Evropská léková agentura nevyžaduje jejich uvedení v SPC.

    Jiné agentury nebo národní autority, např. v Kanadě, vyžadují kompletní výčet látek v letácích pro pacienty. Tak můžete v letácích některých zemí, objevit i takto podrobné a detailní informace. Ale určitě to neznamená, že by se u nás něco zatajovalo. A máte pravdu, že měnit složení u vakcín např. pro ČR nebo Evropu v porovnání s jinými státy by nikdy nikdo neprovedl ani neschválil. Ono by to mohlo významně ovlivnit účinek a bezpečnost takové vakcíny. Vakcína není potravina, aby její složení se měnilo dle regionálních chutí či zvyklostí, jako to známe u některých jiných výrobků.

    S pozdravem

Roman Chlíbek


 

    Vyžaduje toto vyjádření komentář? Kdybych napadl hned prví větu, co si má co ověřovat? V prvé řadě má mluvit pravdu, zvlášť do celostátního vysílání. ČR je méněcenná? Není snad alespoň administrativně rovnoprávným partnerem ostatním státním celkům? Stačí jednoduchý požadavek ministerstva: překlad všech příbalových letáků verbatim! Jenže zde se evidentně někomu nechce. A pan Chlíbek by měl zvážit, zda má poruchy paměti nebo charakteru; druhý případ je podstatně nebezpečnější.

 

4. Benckova transformace formaldehydu na netoxickou látku

    Myslím, že bychom prof. MUDr. Vladimírovi Benckovi, DrSc. měli navrhnout Nobelovu cenu za biochemii, protože dokázat na akademické úrovni, že formaldehyd byl před dvaceti lety toxický a nyní je neškodný, je skutečným objevem moderní hygieny.

    Náhodou jsem studoval publikaci Dr. Králíkové (2013) o tabakismu a v ní narazil na odkaz na skripta prof. Bencka o hygieně. Jeden z výtisků jsem otevřel a pročetl statě o formaldehydu, neboť toto je významný průnik, jak problematiky hygieny, tak kouření tabáku i očkování (viz složení vakcín). Současně se autoři skript vyjadřují k imunitnímu systému a mnoha jiným toxickým látkám a těžkým kovům.

    Prof. Bencko a kol. (1998) na několika místech prezentuje formaldehyd jako karcinogen, alergen, toxickou látku. Předpokládám, že není autorem všech výroků, ale přinejmenším daný text četl a pokud by s nějakými statěmi nesouhlasil, vyhradil by se proti nim. Stručně vybírám některé odstavce. Jedná se o tentýž titul, proto odkazuji pouze na stránky.

    Str. 16–17:

„Je třeba nejen snižovat expozici genotoxickým látkám, ale je třeba dbát o zlepšení imunitního potenciálu populace.“

    Úvaha: máme-li snižovat expozici toxinům, proč jsou děti plošně a „povinně“ očkovány hexavakcínou, která formaldehyd obsahuje? Co mají autoři na mysli „zlepšováním imunitního potenciálu populace?“ Asi poctivě očkovat…

    Str. 18:

„Alergenem mohou být jakékoliv látky antigenní povahy, nejčastěji bílkoviny (vzpomeňte opět na MMR vakcínu), v průmyslu jsou to sloučeniny rtuti, formaldehyd…“

    Str. 19:

„Alergická reakce je závažným zásahem do homeostázy organizmu, je narušením jeho regulačních a kompenzačních možností (nervové, hormonální, metabolické) a vytváří tím podmínky pro další progresi vlastního onemocnění. Vede, mimo jiné, k obecnému snížení rezistence postiženého ke škodlivým vlivům prostředí.“

    Úvaha: že by MMR ani jiné očkovací substance neobsahovaly bílkoviny? To přece nekoresponduje s jejich složením. Dle složení tyto látky bílkoviny obsahují. V textu je potvrzeno, že formaldehyd je alergen. Proč jsou reakce dětí po očkování podceňovány a z rodičů jsou činěni osli, kteří přehánějí? Pokud jsou alergickou reakcí vytvořeny podmínky pro další rozvoj onemocnění, proč jsou rodiče i po alergické reakci po očkování nuceni do další dávky? Zcela transparentně zde Bencko a kolektiv přiznává, že Dr. Eleková se svým výrokem o snižování účinnosti funkce imunitního systému každým dalším očkováním, měla pravdu! Každé další očkování zatěžuje tedy imunitní systém a snižuje „resistenci postiženého ke škodlivým vlivům prostředí.“ Neměli by za tyto výroky obdržet bludný balvan autoři textu? Proč jej přiznali Dr. Elekové? Mají obavy, že se jim nepodaří déle lhát?

    Dále v textu (str. 19) je prezentován formaldehyd jako genotoxická a karcinogenní látka, uvolňující se ze stavebních prvků či nábytku.

    Úvaha: v injekci aplikované dítěti je formaldehyd! Dle výroků některých pseudo-lékařů je to neškodný aldehyd.

    Str. 34:

„Mezi organickými látkami v atmosféře zvláště uzavřené nacházíme také silně dráždivé sloučeniny jako formaldehyd.“

    Na str. 44 následuje stručná charakteristika samotného formaldehydu:

„Způsobuje pálení očí a sliznic, pocit suchosti vedoucí ke kašli, svědění kůže, zhoršuje obtíže alergiků. Objevují se bolesti hlavy, únava, nespavost, rozmrzelost až deprese. U dětí byly pozorovány změny salivační imunity (lysozym, SIAg), (...) je to relativně účinný kontaktní i inhalační alergen. Je zcela na místě snaha o jeho eliminaci z vnitřního prostředí budov.“

    Úvaha: nabízí se zcela jasná, proč není na místě jeho eliminace z „vnitřního“ prostředí očkovacích substancí či pokus o uchránění dětí od injikovaní těchto látek?

    Na str. 77 se autoři zastavili v kapitole toxických kovů u rtuti, která se dle jejich slov vyznačuje výraznou toxicitou a průnikem placentou.

„Alimentární intoxikace s následnými encefalopatickými příznaky jsou spojené s požíváním kontaminovaných ryb.“

    Úvaha: co kdyby si páni doktoři přečetli texty zveřejněné prof. RNDr. Annou Struneckou, DrSc., která v této oblasti publikovala víc než dost?

    V tabulce přípravků doporučených k desinfekci (str. 164) je formaldehyd a glutaraldehyd (zmiňuji z důvodu jeho přítomnosti např. v Pediacelu) doporučen k usmrcování bakterií, kvasinek, inaktivaci virů a bakteriálních spor.

    Úvaha: je třeba ve výčtu pokračovat?

    Jako zcela zásadní nedostatek vědecký i lékařský hodnotím nepřítomnost kapitoly o imunizaci. Pokud nedošlo k tisku nového aktualizovaného vydání, je nejvyšší čas! Samozřejmě s kapitolou o očkování, resp. podrobném (necenzurovaném) složení očkovacích substancí, jejich nebezpečnosti apod. Též by měl být publikován rozsáhlý citační manuál o nežádoucích účincích při užití těchto látek intramuskulárně — toto téma bych rád v učebním textu nastudoval, — protože se jedná o běžnou pediatrickou praxi, tedy injikovat aldehydy dětem během očkování.

    Prof. Bencko byl na jaře 2014 pozván klubem Sysifos na přednášku „Očkovat či neočkovat?“:

    Jeho prezentaci snad nelze ani popsat. Činí dojem zaplaceného mystifikátora. Podstatné je, že u mnoha výroků opět, jak bývá u profesorských prezentací často zvykem, neuvádí zdroj. Tedy není možné dohledat výzkum, kterým by své tvrzení podepřel, jen pro příklad v 16. minutě záznamu:

„Úspěch imunizačních programů vede k potlačení výskytu původně obávaných nemocí, které se stanou poměrně vzácné.“

    V závěru prezentace je seznam publikací uveden, ale není zřejmé, k jaké části se jaké tituly vztahují. Během prezentace o sobě prof. Bencko prozradil, že ze základů medicíny nechápe vůbec nic, jinak by např. nemohl srovnávat účinek použitého hliníku per os (ústy) a i.m. (vpichem do svalu) — 31. minuta záznamu.

    Ve 34. minutě pokračuje ještě hrůznější demagogií o formaldehydu, který je „běžný“, a tudíž asi pravděpodobně neškodný, protože ho doma máme i v koberci. Metodologicky srovnává auta s jablky.

    Sympatizuje s myšlenkou trestného činu rodičů odmítajících očkování svých dětí. To je morální zvrácenost nehorázných totalitních rozměrů. Sdělil, že takto o tom rozhodl Maďarský soud a soud v ČR by se měl umoudřit a zahrnout odmítnutí očkování dítěte jeho zákonným zástupcem do „kolonky“ trestného činu.

    První hodina záznamu:

„Odmítnutí očkování, jak doufáme s ČLK, se musí dostat do kategorie trestných činů.“

    A doufá, že to nebude dlouho trvat. Mimochodem se jedná o argument ve své podstatě namířen přímo proti rovnováze rodiny.

    Takové individuum si může podat ruku se Stalinem, v demokratickém státě nemá co pohledávat.

 

5. IARC — Mezinárodní úřad pro výzkum rakoviny

    V česko-slovenských vodách nepříliš známá instituce, proto si dovoluji na ni upozornit. Jak souvisí s očkováním? Hned vysvětlím. Píši o ni jako o podpůrném zdroji, který jako jeden z mála přenechává své články v plných verzích k volnému stažení. Též je to vhodná pomůcka k argumentaci pro rodiče, až budou pseudo-pediatry nařčeni, že své znalosti vyčetli z pochybných pramenů na internetu kvality JPP (jedna paní povídala). Velmi rádi takto na rodiče útočí především profesoři a lékaři, zabývající se výzkumem, tak čerpejte, čtěte, stahujte. Nejedná se sice o český či slovenský text, ale sázím na Vaše lingvistické kompetence.

    Jako malou ukázku přikládám dva články: klasifikace karcinogenů. Přejděte pod písmeno „F“, např. již zde zmíněný formaldehyd (řazeno abecedně) a podívejte do třetího sloupce („Group“), číslice 1 značí karcinogeny. Další článek (svazek č. 88, tedy volume 88) nabízí od str. 191 nepřeberné množství výzkumů o formaldehydu. Po krátkém pročtení nadpisů jde čtenáři hlava kolem, co vše se zkoumalo — opět mimo očkování. Vítr patrně vane od nadnárodní mafie (WHO), ale v našem případě je podstatné, že i argumenty prezentované zde lze v souvislosti s očkováním užít. Na konci článku je samozřejmě plno-textový citační manuál, jak bývá v běžném publikačním záměru zvykem. Co z daného vyplývá? Když se dostane v diskusním pořadu o očkování do střetu výborně informovaný rodič s profesorem či lékařem a lékař vycítí, že je právem vtlačen do úzkých, protože o očkování neví zdaleka tolik jako rodič, začne být agresivní. Mnohokrát jsem toho byl svědkem. Toto je jedna z pomůcek. Můžete ji užít.

    Netřeba chodit daleko, stačí shlédnout diskuzi z 18.I.2015 prof. MUDr. Jana Jandy, CSc. s právničkou Ligy lidských práv Mgr. Zuzanou Candigliota, kdy prof. Janda agresivně útočí na redaktora:

„Nevím, kde jste ty údaje vzal, ale WHO to nebyla“

    V daném dialogu se sice jedná o epidemiologické téma (nikoliv chemii), ale pointa je stejná. Nyní může existovat klidná odpověď:

„Zdrojem je IARC! Vy jste to nečetl?“

 

6. Glutaraldehyd

    Jen stručná zmínka obdobně jako u formaldehydu. Každý chemik dnes ví, že aldehydy jsou obecně toxické a potenciálně nebezpečné látky. Jakmile se však na tuto otázku zeptáte v souvislosti s očkováním, vše je popřeno! Např. Pediacel (obdobná substance jako hexavakcína, jen chybí hepatitida typu B) glutaraldehyd obsahuje. Podíváte-li se na chemické informace o glutaraldehydu, nestačí se čtenář divit, co vše se dozví.znak lebky — prudce jedovaté Symbol lebky, který jsem vpravo v textu použil, není emočním vzplanutím, je to kopie obrázku z informačního souboru o této chemikálii. Bezpečnostními větami se to jen hemží. A až tragikomicky úsměvné a současně k pláči jsou tvrzení o náhodném požití, při němž je třeba ihned volat lékařskou pomoc. Rovněž je doporučováno uchovávat mimo dosah dětí. Ale pediatr bez mrknutí oka toto do Vašeho dítka vpraví injekčně ve Vaší přítomnosti.

 

7. MKN-10

    Neboli Mezinárodní klasifikace nemocí, desátá revize. Co říká o možných diagnózách ve spojitosti s očkováním? Jen bych těm, kteří nevěděli, chtěl ukázat, že tento přehledový manuál v sobě obsahuje „diagnózy“, zahrnující možnost odmítnutí vakcinace z náboženských důvodů. K úvaze se nabízí, proč o těchto možnostech nejsou informováni rodiče očkovaných dětí? Můžete se sami podívat na internetu na elektronickou verzi:

    Výňatek vkládám:

 • Z28.0 - Imunizace neprovedená pro kontraindikaci
 • Z28.1 - Imunizace neprovedená pro rozhodnutí pacienta z důvodů víry a skupinového nátlaku
 • Z28.2 - Imunizace neprovedená pro rozhodnutí pacienta z jiných a neurčených důvodů
 • Z28.8 - Imunizace neprovedená pro jiné důvody
 • Z28.9 - Imunizace neprovedená pro neurčený důvod

    To je skutečnost, která snad komentář ani nevyžaduje. Zajímalo by mne, kolikrát v porovnání s realizovaným očkováním byly výše uvedené kódy v kartách pediatrů použity?! Též by mne zajímalo, zda by bylo možné použít kód Z28.1 z důvodů skupinového nátlaku pediatričky a jejích agresivních sester při preventivní prohlídce, během níž byl činěn tlak na očkování (zážitek z praxe). Rovněž by mne zajímalo, zda je tato nosologická „kolonka“ rovnocenným partnerem např. deprese, či fraktury femuru? Pokud ano, jaké pak trápení s hlášením „sociálce“ o tom, že rodiče odmítli očkování?!

 

8. Jandova mediální indoktrinace

    Medii (nezřídka cenzurovanými, máme-li na mysli především televizi, noviny) je masám občanů předkládáno většinou pečlivě selektované spektrum informací, které má za logický následek uvažovaní v mylných proporcích. Pokud by se ve zdravotnictví tento fakt týkal pouze laiků, mohli bychom mít klidné spaní, pokud však tato propaganda funguje rovněž mezi odborníky, je to na pováženou! Manipulace a pýcha však zcela zjevně vzdoruje inteligenci, společenskému postavení, počtu titulů aj., proto je hmatatelná i v akademických kruzích. Namátkou lze připomenout např. „odborné“ školení pediatrů o vakcinaci v ČR, pořádané v Hradci Králové. Kdo je zasvěcen, netřeba dalších komentářů, abychom se dovtípili, jak voní vlahý vánek prvosenek.

    Dostal se mně do rukou článek prof. Jandy (Očkování dětí a dorostu — alternativní rodiče, odpůrci očkování), který je některými čtenáři a odborníky považován za lékařskou autoritu, publikovaný v Tempus Medicorum.

    Nechci zbytečně zabírat další prostor, nejlepší je celý text pročíst, je to však velmi silný koncentrát lhaní a manipulace pediatry i jinými lékaři — skutečně to nelze jinak označit, resp. záměrné selekce dat, jak jsem o ní psal výše. Z textu mimo mnoha jiných faktů vyplývá, že prof. Janda o základech imunologie neví víc než medik LF, že rodič je o dění v ordinaci pediatra a mnohdy agresivním vystupování lékaře proti zákonnému zástupci, informován podstatně lépe než on, že odkazuje na irelevantní zdroje (např. FDA, CDC), o nichž dnes již máme zjevné důkazy korupce, střetu zájmů farmaceutických firem, falšování dat apod. Pokud máte pocit, že přeháním, podívejte se na video o CDC ze 7.VI.2015 zde: https://www.youtube.com/watch?v=8GRwfTkrAnw — samotný poslanec Farský hovoří o komunismu po 25 letech od r. 1989!

    Jako další příklad lze uvést „zrychlené“ schvalování produktu v FDA, který má být veřejně distribuován — a ono zrychlení zamete pod koberec nosné informace a zkreslí celkový pohled na bezpečnost léků poslaných do oběhu. Člověk, který staví na datech prezentovaných mafií, nemůže z podstaty věci dospět k relevantním závěrům. Abych byl spravedlivý: v článku jsou vykresleny náznaky „demokratických scénářů“ s bohorovnou jistotou (nejkrásnější je závěrečný odstavec celé balady). Jenže publikace takových větrných zámků je možná s nadměrným sebevědomím jen proto, že k její realizaci v nejbližších letech s největší pravděpodobností nedojde, což autor článku ví! Kolik pacientů, poškozených nežádoucími účinky očkování, Česká republika odškodnila? Až Vás bude pediatr doslova strašit černým kašlem, jaká je to hrůza, včetně možného úmrtí Vašeho dítka, lze mu předložit argument, že na vakcinaci může dítě též zemřít nebo mít doživotně poškozené zdraví.

    Závěrem mohu podotknout, že vulgarizované označení „antivakcionisti“, mj. otištěné odborným periodikem (redakce je mně opravdu líto), ukazuje, že o problematice občanských sdružení, komentujících rizika očkování, si pan Janda mnoho nepřečetl. V přímém přenosu existuje možnost sledovat rovněž na DV TV vysílání v archivu, protiargumenty prof. Jandovi předkládá paní Mgr. Zuzana Candigliota zde:

 

9. Urgentní medicína, výuka na lékařských fakultách, pertuse a pýcha

    Urgentní medicína — bylo napsáno již mnoho, přiložím tedy jen drobné střípky, které jsem objevil náhodou, přesto výborně zapadají do celkové politické mozaiky, kterou popisuji.

    Pokorný a kol. (2004) vydali jako učební text přehledovou knihu Urgentní medicína. Na str. 303 v kap. 4.2.2. („Křeče a bezvědomí“) jsem nalezl toto doporučení: ptáme se (předpokládám, že v oboru pediatrie myslí autoři zákonných zástupců) na předchorobí stavu bezvědomí, a sice dotaz na „reakce na očkování (horečky)“. Ze souvislostí tedy vyplývá, že po očkování může dojít k horečce, což nikdo nepopírá, následně ale také připouštějí, že stav může pokračovat bezvědomím. Z pohledu urgentní medicíny je to velmi prozíravé doporučení. Otázkou zůstává náš společensko-politický kontext a též přístup personálu v nemocnici po správném poskytnutí první pomoci a transportu pacienta na urgentní příjem příslušného zařízení:

    Na téže straně figuruje diferenciálně-diagnostická tabulka 4.5, napomáhající v rozlišení závažných a nezávažných febrilních křečí. Očkování v anamnéze je prezentováno ve sloupci závažné křeče. Oceňuji, že autoři alespoň možnost nežádoucích účinků očkování připustili, i když nenápadně. O jiným místech knihy, kde se mohutně diskutuje o profylaxi personálu očkováním, se vyjadřovat nebudu. Tato populace již nejsou naše děti.

    MUDr. Ondřej Zahradníček ve své prezentaci Základy imunologie na str. 74 studentům předkládá následující tezi:

„Dítě není majetkem matky. Tak jako matka nemá právo dítě týrat nebo ho jen tak přestat posílat do školy, tak také nemá právo ohrozit jeho zdraví tím, že ho bezdůvodně nenechá očkovat. Nenaočkovat dítě znamená ohrozit třeba i cizí dítě, které nemohlo být naočkováno ze zdravotních důvodů. Čím menší je proočkovanost populace, tím větší je riziko vzniku epidemického výskytu nemoci.“

    Chce-li pedagog (moc by mě zajímalo hodnocení Komenského) sdělovat studentům výrok A, měl by vzápětí dodat výroky následující. Mimo jiného třeba to, jak má ona matka postupovat, je-li dítě očkováním poškozeno? Kdo za to nese odpovědnost a kde se dovolá pomoci? Jak je možné, že mnoho pediatrů ignoruje anamnestická data, poskytnutá rodičem, a přesto očkují a postupují tak non lege artis!? Pokud závěrečnou větou naráží na hypotetický pojem „kolektivní imunity“, lze jen konstatovat, že by si měl doplnit základní vzdělání v oboru namísto akademicky zcela nevhodného slovního žonglování (v jiné prezentaci autora) orálním sexem, jakožto ukázkou pilnosti servru Google, který poctivě hledal po zadání pojmu „orální mikrobiologie“.

    Tento příklad z praxe uvádím z toho důvodu, abychom lépe nahlédly tvrdošíjnost některých (zatím se jeví, že většiny) lékařů při střetu s argumenty, že by očkování mohlo mít vážné nežádoucí účinky. Je to jasný důkaz, jak postupuje výuka na akademické půdě, vedená „odborníky, lékaři, vědci, docenty z oboru“. Kdo by mohl takové autoritě vzdorovat? Vždyť to ví nejlépe! Zvlášť když je odkázán na kantora a jeho libovůli, zda projde zkouškou či ne?

    MUDr. Marie Poláková (2009) ve své  disertační práci  (tedy lékařka, usilující o získání druhého doktorátu za medicínu) na str. 17 o černém kašli píše:

„Nebyla prokázána žádná symptomatická léčba, která by pozitivně ovlivnila průběh onemocnění (trvání kašle, intenzitu záchvatů, počet hospitalizačních dní apod.).“

    Vedoucí její práce (viz citace níže) je profesorkou medicíny. Ani ta diplomantku neupozornila na závažný nedostatek v přehledu literatury, kterým jsou nejen odborné statě, např. některých zahraničních odborníků (Dr. Suzanne Humphries), ale i odkazy na výzkumy v knize Vitamín C a megaskorbická liečba — zabudnutý poklad Mgr. Petera Tuhárského (2014), v němž předkládá zvídavému čtenáři desítky zdrojů (o černém kašli, jinak se v celém souboru jedná o tisíce pramenů!), v nichž se dočteme o možném symptomatickém ovlivnění průběhu nemoci pomocí několika způsobů, nejvíce vitaminem C. Netřeba dodávat, že tento text je plnohodnotným zdrojem na úrovni minimálně habilitace. Není od věci, že hned další kapitoly autorka věnuje pečlivému probírání strategie očkování a aktuálnímu očkovacímu schématu v ČR. Z jakého důvodu tyto odstavce figurují v odborném textu, když předkládané každý laik zná? Jak hluboko jsme klesli!?

    Pozn.: pozornému čtenáři neujde, že kniha Mgr. Tuhárského (2014) je o pět let mladší než disertace Dr. Polákové (2009), nesmíme však zapomenout, že primární zdroje v knize Mgr. Tuhárského jsou o desítky let starší od roku 2009. Právě tyto primární publikace měla Dr. Poláková zmínit, ale nestalo se tak! Připomeňme jen, že je-li to možné, ke standardům disertačních prací patří práce s původními — nezřídka cizojazyčnými — články, sekundární citace volíme, není-li jiná alternativa. Navíc symptomatická léčba černého kašle není tematikou jednoho autora, jedná se o desítky (!!!) zdrojů a dotyčná má tu troufalost uvést, že se o tomto námětu dosud nepsalo.

 

10. Vakcíny a Pán Bůh, očkovat či ne?

    Musím Vás zklamat. Odpověď na tuto otázku je odpovědností každého z vás. Nemohu Vám odpověď dát, mohu Vám pomoci ji najít. Jsem velkým zastáncem imunizace našich dětí i nás dospělých: cvičením, prací, obecně pohybem, přiměřeným pobytem v přírodě, adekvátní stravou, dobrou náladou, kladnými rodinnými i širšími vztahy. Co se týká očkování, budu příznivcem takového, které nebude mít nežádoucí účinky a bude se opírat o bezpečnou technologii výroby s patřičným výzkumným zázemím, včetně longitudinálního ověřování bezpečnosti minimálně 15 roků! Dosud soudruzi bezpečné očkovací substance nepředložili. Nemohu být přítelem diletantismu, hazardu, už vůbec ne ruské rulety s našimi dětmi. Obtížnou překážkou je zde pýcha, ale to bychom se dostali mimo rámec tohoto textu. Dovolím si anekdotu:

* * *

    Přišli vědci za Pánem Bohem a řekli mu: „Už umíme stvořit člověka jako Ty.“

    Bůh na to velkoryse: „Dobře, ukažte mi postup.“

    „Podívej“, říkají vědci, „vezmeš prach a…“

    Bůh ihned zasahuje pohotovou poznámkou: „Jistě, ale vezměte si svůj prach…“

* * *

    Rádoby autority si hrají na bohy a pod jejich rukama dochází k ničení zdraví dětí, celých rodin. O tom není možno mlčet. Nevinná krev bude ze země vždy křičet. Chci tím říct, že bez morálně korektního základu nemůže vzejít nic dobrého včetně validního výzkumu.

 

11. Diktatura moci, strachu, peněz — aneb ze života!

    Omlouvám se za drobné odbočení mimo tématu očkování. Níže už je to o zákulisních hybatelích. Ty jsou však silami, které nám mj. i očkování stále vnucují, proto o nich zde píši namísto závěru.

    Páni profesoři se stále ohánějí výzkumem. To je správné, musí postupovat vědecky. Ale i vědec by se měl dívat, co se mu „děje přímo pod rukama v reálném životě.“ Nebo už zapomněli, že empirie má v bádaní své nezastupitelné místo? Už si nekladou otázky jak se život tohoto konkrétního pacienta, který přichází teď s rodičem, zrcadlí ve výzkumu, který realizovali v minulosti.

    Zakončím několika historkami ze života. Vím, že to nejsou doložitelné mé vlastní zážitky, ale sázím na váš zdravý rozum a ironii scénářů života a smrti v jakých tyto scény vznikly:

* * *

    Dědeček kamarádky se dostal do nemocnice. Chtěli chránit jeho zdraví a internisty se ptali, zda by doporučil očkování proti chřipce?

„No pokud ho chcete zabít hned, dejte mu to.“

    Zkuste se podívat na účinnost očkování proti chřipce u seniorů. Smutné je, že praktický lékař našich prarodičů, oba přes osmdesát let věku, jim velmi pečlivě aplikuje očkování proti chřipce každý podzim. Mají strach odmítnout, i když je na velká nebezpečí upozorňujeme. Podstatné je, že ho již nezajímají lékové interakce, které musíme odhalit my jako laici, nestará se o medikaci proti diabetu, která je nevhodná, nechá diabetika čekat 3 hodiny na vyšetření a poté ho pošle domů se slovy přijďte zítra aj.

* * *

    Ptal jsem se anestezioložky, pracující v jedné z největších fakultních dětských nemocnic, na její názor na bezpečnost MMR vakcíny. Sdělila, že by byla opatrná. Mezi řádky bylo zřejmé, že vakcíně příliš nevěří.

* * *

    Dcerka kamarádky defekovala po MMR krev, ani toto je od dalšího očkování neodradilo.

* * *

    Jedna gynekoložka se po revoluci vyjádřila o farmaceutickém průmyslu (konkrétně o vakcínách) následovně (parafrázuji, proto bez uvozovek):

    Přišli nejdříve s očkováním žen a dívek proti všemu možnému (dnes často citovaný HPV), ale neměli tolik zákazníků, tak se začali zaměřovat na děti.

    Jen upřesňuji, že pojem zákazník patří spíše do oblasti obchodu. Jsme tedy svědky změny pacienta na zákazníka, lékaři trpí změnou na prodražené státní úředníky.

* * *

    Známá klasika korupce. Připomínám jen proto, že se jedná o moji známou:

* * *

    Velmi mocně se lobuje též za dobrovolné očkování. Jen pro zajímavost jsem se ptal kamaráda neonatologa na jeho názor na Rotateq (vakcínu proti rotavirům). Pravil, že to by nechal „očkovat“ přirozenou kontaktní a kapénkovou infekcí ve školce předáváním hraček.

* * *

    Kamarádi měli tříletého syna a nikdo nevěnoval při postupném očkování dle kalendáře pozornost stále se zhoršujícímu stavu HCD: chronické záněty, nachlazení apod. Následně se objevily časté otitidy. Rodičům bylo odborně oznámeno, že špatně mluví, protože hůř slyší, a to se děje z důvodů „tlaku zánětu“ na bubínek, který nemůže správně fungovat. Doporučili resekci nosní mandle. Tedy mj. celková narkóza — další chemie navíc. O individuálním očkování či odkladu dalších dávek nepadlo ani slovo. O jiných možnostech řešení, např. bylinné čaje, zdokonalení preventivních opatření, také nic.

* * *

    Nebojujeme s očkováním jako takovým, ale s diktátem totalitní moci. Pečlivě tajeným, stojícím v zákulisí. Nevěříte? Počátkem devadesátých let jsem se v ČR setkal s jednou Američankou a diskutovali jsme na různá témata. Ptala se nás, zda víme, kdo nám vládne? Příliš jsme dotazu nerozuměli. Naše naivní odpovědi, zda parlament, či senát nebo prezident, negovala s cukajícími koutky. Její reakce byla dech beroucí:

„Planetu má v sektorech rozdělenou několik miliardářů, přes PC přelévají peníze, politici jsou jen vykonavateli rozkazů…“

    Máte pocit, že jsem se zbláznil? Opět nemusíme chodit daleko! Přečtěte si, čím se baví Bill Gates:

    Pokud se o Hitlerovi říká, že byl médiem samotného ďábla, Gates je jeho prvním sekretářem.

* * *

    Perkins (2004) vysvětluje, jak to funguje. Na internetu je možné shlédnout anglicky:

a krátce s českými titulky:

    Stručná česká ukázka bohatě stačí. Pokud někomu neslouží paměť, jen namátkou stačí připomenout pro ČR: debata (nebo spíš debakl) o US letecké základně v Brdech, privatizace Jihomoravské energetiky, kde ztráty pro ČR běžely v miliardách Kč aj. O schodku v rozpočtu přece slyšíme stále. Informace mám téměř z první ruky: kamarád je Američan, napsal o Brdech a americké armádě v ČR články ( Radar debate excluding vital issues , Znečištění a bezohlednost) a on, hrdý Američan, Čechy podpořil v odmítnutí této zkázy — abychom proti tomu vystoupili. Protože to sám zažil ve státě Maine (USA). V JME, a. s. (pro později narozené současný E.on) jsem dříve pracoval. Postupy jsem sledoval na vlastní oči. Či známá kauza lehkých topných olejů…

    Klíčovými pojmy Perkinse jsou korporatokracie, ekonomický nájemný vrah. Českého Perkinse si můžete přečíst (kniha je lepší), nebo shlédnout v podání Kmenty Kmotr Mrázek:

* * *

    Na „vlně“ sexuální a rudé o stejných tématech velmi dobře píši Kuby (2013) a Kabát (2011). Šedými eminencemi jsou však stále moc a peníze. Již nepolemizují o očkování. Jen vše zasazuji do celkového kontextu. Moc státu nemůžeme porazit, proto je třeba šířit prostřednictvím našich „laických“ článků informace a dělit se o ně, chránit tak naše rodiny.

    Kladu si otázku, co řeknu dětem, až se mně zeptají, proč jsme s tím komunismem něco neudělali, že ho tady pořád jako veš v kabátě máme?!

    Mnoho sil do dalších dní!

 

12. Zdroje