Odpověď Rady pro rozhlasové a televizní vysílání na Stížnost na Českou televizi kvůli nevyváženému (pouze jednostrannému) informování o očkování v pořadu Sama doma 8.–12.II.2016

11.03.2016 13:12

hlavička RRTV

 

JEDN. IDENT.:
 
RRTV-4934746
 
JUDr. Židová Andrea
jméno@poskytovatel.cz
VÁŠ DOPIS ZN.:    
NAŠE Č. J.: RRTV/623/2016-BUR  
SP. ZN.: 2016/117/vis/Růz  
ZASEDÁNÍ RADY:
 
5-2016/ poř.č. 23
 
 
VYŘIZUJE:
 
Analytický odbor
 
 
DATUM, MÍSTO: 1.III.2016, Praha  

 

 

    Vážená paní doktorko,

 

    Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) projednala na svém 5. zasedání, konaném dne 1.III.2016, Vaši stížnost na provozovatele vysílání Česká televize.

logo pořadu Sama doma     Poukázala jste na nevyváženost informování na téma očkování v pořadu Sama doma během týdne 8.–12.II.2016. Tématem týdne bylo Očkování – klady a zápory.

    Pořad Sama doma je živě vysílaný kontaktní pořad určený především ženskému publiku, jehož obsah tvoří řada rubrik. Dvojice moderátorek hovoří s hosty z řad lékařů, sociologů, psychologů, a známých a zajímavých osobností z dalších oblastí, nebo hosté prakticky prezentují své umění, dovednost nebo profesi přímo ve studiu. Jde zároveň o interaktivní pořad. Obvykle je jeden z hostů po úvodním rozhovoru k dispozici divákům na chatu a na telefonu. Vysílací čas pořadu je 12:30–14:00 hodin.

     Tématu týdne byly v jednotlivých vydáních pořadu věnovány dva vstupy, ve kterých host pozvaný k tématu odpovídal na otázky moderátorek, a závěrečný vstup, kde reagoval na dotazy diváků. V ostatním průběhu pořadu byl tento host k dispozici na chatu. Hostů k různým tématům se v každém vydání pořadu vystřídá celá řada a v úterý 9.II.2016 byl ještě jeden z těchto dalších hostů pozván k tématu očkování – k jeho specifickému aspektu, a i on byl divákům k dispozici na chatu. Přehled probírané tématiky a hostů k Tématu týdne Očkování – klady a zápory:

8.II.2016 celkový vhled do problematiky očkování prof. MUDr. Roman Prymula,
předseda České vakcinologické společnosti
9.II.2016 očkování dětí MUDr. Martin Gregor,
primář dětského oddělení
dtto extrémní reakce na očkování u dětí a práce očkovacích center MUDr. Veronika Horáková,
očkovací centrum při imunologickém ústavu FN Praha‐Motol
10.II.2016 právo a očkování JUDr. Ondřej Dostál Ph.D. LL.M.
11.II.2016 očkování a chřipka MUDr. Martina Havlíčková,
vedoucí Národní referenční laboratoře pro chřipku a nechřipková virová onemocnění
12.II.2016 shrnutí tématu očkování MUDr. Luděk Rožnovský, CSc.,
přednosta Kliniky infekčního lékařství FN Ostrava

 

    Tématu očkování bylo v průběhu celého týdne věnováno 18 vstupů o délce většinou 4–10 minut, celkem bez několika minut dvě hodiny. Očkování bylo probíráno z nejrůznějších hledisek od obecné roviny až po některé konkrétní případy jednotlivců, a to nejen ze zdravotního hlediska, ale i z hlediska právního.

    Tématiky se dotkly některé další momenty v pořadech, například když se moderátorky ptaly hostů na jejich osobní přístup k očkování nebo jak očkování dětí řeší jejich rodina, nebo se zmínily o vlastním přístupu, a nejen v těchto momentech se ukázalo, že přístup k očkování není uniformní.

    Aspekt neočkování rozhodně nebyl během týdne pominut. Zejména ve středu 10.II.2016, kdy byl pozvaným hostem k tématu právník JUDr. Ondřej Dostál Ph.D. LL.M., byla rozebrána mj. otázka výhrady svědomí ve vztahu k očkování, včetně zmínění nálezu Ústavního soudu k této věci a rozebrání výjimečných situací, kdy připadá v úvahu test výhrady svědomí a jakým postupem, ale kdy také zájem dítěte převáží výhradu svědomí jeho rodičů.

     Je možné konstatovat, že v průběhu týdne byly probrány všechny možné otázky, které se v souvislosti s očkováním objevují. I když se hosté soustředili zejména na informace o očkování, nebyly pominuty ani aspekty kontraindikace očkování, rizik spojených s očkováním a nežádoucích následků očkování. Odbornost pozvaných hostů byla zárukou, že téma a jeho dílčí aspekty byly probírány na vysoké odborné úrovni. Základní očkování je ovšem zákonnou povinností, a je například i doporučeno Světovou zdravotnickou organizací, takže očkování a neočkování není objektivně možné mechanicky stavět vedle sebe.

    Volba tématu je na svobodném uvážení provozovatele vysílání a v daném případě šlo o téma očkování, na které se logicky příslušné pasáže pěti vydání pořadu Sama doma soustředily především, aniž by byly divákům zamlčovány základní informace o jiných než převládajících názorech na věc, rizicích očkování apod.

    Z monitoringu nevyplynul závěr, že by zpracování tématu očkování v pořadu Sama doma bylo v rozporu se zákonem.

    Děkuji Vám za Váš dopis, vážíme si Vašeho zájmu o problematiku televizního vysílání. Mohu Vás ujistit, že Rada průběžně monitoruje vysílání všech provozovatelů a vyhodnocuje, zda jsou v souladu se zněním zákona č. 231/2001 Sb., a pokud dojde k závěru, že došlo k porušení zákona o rozhlasovém a televizním vysílání, uplatní vůči provozovateli příslušné postupy v souladu se svými pravomocemi.

 

    S pozdravem

 

Bc. Ivan Krejčí
předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání