Petice za svobodu informovaného rozhodování o očkování, adresovaná Evropskému parlamentu, Evropské komisi a Radě Evropské unie — DOPLNĚNO

23.04.2016 02:54

www.slobodaVockovani.sk Slovenská verzia www.slobodaVockovani.sk

 

Doplněno: článek byl původně vydán 6.IX.2015 v 1958 a poté doplněn 23.IV.2016 v 254 o Dodatek k Evropskému imunizačnímu týdnu 2016.

 

Parlament Evropské únie    280 milionů Evropanů si užívá svobodu informovaného rozhodování o očkování, mnozí však nikoli. Očkování je povinné v Belgii, Bulharsku, Česku, Francii, Řecku, Lotyšsku, Makedonii, Maďarsku, Polsku, Portugalsku, Slovensku, Slovinsku, Itálii a potenciálně i v dalších zemích, pokud se k Evropské unii připojí další státy. Proto vyzýváme všechny Evropany, aby společně požadovali jednotnou politiku očkování, založenou na informované svobodě rozhodování. Také požadujeme vytvoření nezávislého a účinného úřadu pro dozor nad očkováním, který bude transparentní, a jeho výstupy budou veřejně dostupné. Domníváme se, že s povinným očkováním třeba skoncovat a že je třeba zavést účinný systém hlášení nežádoucích účinků očkování (angl. Vaccine Adverse Effect Reporting System = VAERS), protože:

 • Jakýkoliv nedobrovolný nebo vynucován lékařský zásah je porušením:
 • Listina základních práv Evropské unie jasně stanoví, že:
  „V lékařství a biologii se musí dodržovat zejména svobodný a informovaný souhlas dotčené osoby.“
 • Úmluva Rady Evropy o ochraně lidských práv a důstojnosti člověka v souvislosti s aplikací biologie a medicíny jasně stanoví, že:
  „Jakýkoli zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu dotčená osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas. Tato osoba musí být předem řádně informována o účelu a povaze zákroku, jakož i o jeho důsledcích a rizicích. Dotčená osoba může kdykoli svobodně svůj souhlas odvolat.“
 • Evropská charta práv pacientů jasně stanoví, že:
  „Každý jedinec má právo svobodného výběru mezi různými způsoby léčby a jejich poskytovateli na základě odpovídajících informací. (5. Právo na svobodný výběr)“
  a také:
  „Každý jedinec má právo neutrpět škodu, zaviněnou nedostatečným fungováním zdravotnických služeb, pochybením a zanedbáním lékařské péče a má právo na dostupnost zdravotnických služeb a léčebných metod, splňujících přísné bezpečnostní normy. (9. Právo na bezpečnost pacienta)“
 • Nežádoucí účinky léků (NÚL), které zahrnují i ​​nežádoucí účinky očkování (NÚO), jsou údajně pátou nejčastější příčinou úmrtí v nemocnicích v EU, ale ve skutečnosti může být těchto úmrtí ještě víc, než oznámila Světová zdravotnická organizace (angl. World Health Organization = WHO), jelikož hlášenost těchto událostí je velmi nízká, a v případě očkování se častokrát nepřiznává příčinná souvislost úmrtí s očkováním.
 • Nejvyšší soud USA konstatoval, že očkovací látky (vakcíny) jsou „nevyhnutelně nebezpečné“,
 • Podle německého zákona o přenosných onemocněních je očkování invazivním zákrokem, který způsobuje poškození zdraví a jako takový vyžaduje informovaný souhlas. V současném vědeckém poznání o očkování jsou však obrovské mezery, takže poskytnutí úplných a podrobných údajů před očkováním prostě není možné. Příbalové letáky k očkovacím látkám obsahují množství možných nežádoucích účinků včetně úmrtí. Pokud je nějaký lékařský zákrok spojený s rizikem, pokud nelze zaručit bezpečnost a nelze před daným zákrokem poskytnout vyčerpávající informace, třeba uplatnit princip předběžné opatrnosti.
 • V zemích se svobodou informovaného rozhodování o očkování se ukázalo, že povinné očkování není nezbytná k zajištění vysoké proočkovanosti.
 • Každá evropská země vidí právní odpovědnost za očkováním způsobené škody nějak jinak, ale v základních rysech to vypadá tak, že ani lékařské a politické autority, ani výrobci vakcín nenesou plnou odpovědnost.
 • Dosud nebyl proveden žádný významnější výzkum, který by porovnával zdraví očkovaných a neočkovaných dětí, ale roste počet studií, podle kterých se neočkované děti těší mnohem lepšímu zdraví než jejich očkování vrstevníci. V této oblasti je zapotřebí další výzkum.

    Proto požadujeme:

 1. aby se s povinným očkováním skoncovalo ve všech evropských zemích,
 2. aby povinné očkování nebylo nikdy zavedeno v žádné ze zemí, v nichž je v současnosti očkování pouze doporučováno,
 3. aby byl v případě očkování v Evropě uplatněn princip předběžné opatrnosti,
 4. aby evropští občané měli prospěch ze svobody plně informovaného rozhodování o očkování,
 5. aby byl v Evropě zřízen nezávislý úřad pro dozor nad očkováním, kterému budou hlášeny nežádoucí účinky očkování a jejich závažnost, a díky kterému budou tyto údaje snadno přístupné všem občanům.

 

Podpisujte zde:

 

Vysvětlivky k podepisování:

 • First name = křestní jméno
 • Last name = příjmení
 • Email = e-mailová adresa
 • Share with Facebook friend = sdílet s přáteli na Facebooku
 • Keep me updated on this campaign and others from Svoboda v očkování CZ = informujte mě o novinkách v této kampani a dalších kampaních Svobody v očkování CZ
 • Display my name and comment on this petition = zobrazit mé jméno a poznámku pod touto peticí
 • Sign this petition = podepsat tuto petici
 •  

 

Dodatek k Evropskému imunizačnímu týdnu 2016

    Drazí signatáři naší petice,

    Evropský imunizační týden (angl. European Immunization Week = EIW) Světové zdravotnické organizace (angl. World Health Organization = WHO) bude tento rok probíhat spolu se Světovým imunizačním týdnem od 24. do 30.IV.2016. Pozorujíce tuto akci bychom vám rádi připomenuli, že dobré zdraví a přirozená imunita jsou jediným zaručeným způsobem ochrany před nemocemi a že očkování není ani bez rizika, a není ani imunizací (získáním imunity).

    Pokud jste tak ještě neučinili, prosím:

    S radostí oznamujeme, že tato petice byla přijata Evropským portálem pro petice v Bruselu, což znamená, že toto téma bude prodiskutováno v Evropském parlamentu.

    Pokud jste vy anebo někdo, koho znáte, zažili anebo zažije(te) očkováním způsobené poškození zdraví jakéhokoli druhu, ujistěte se, že bylo hlášeno příslušným úřadům. Přímé hlášení nežádoucích účinků jakéhokoli léčiva by mělo být možné ve všech evropských zemích. Nepotřebujete kvůli tomu navštívit lékaře, aby to hlásil za vás — můžete to nahlásit sami. V Česku stačí vyplnit příslušný formulář na internetové stránce Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL):


    Všem vám srdečně děkujeme

European Forum for Vaccine Vigilance (EFVV)
(Evropské fórum pro dohled nad bezpečností očkování)

 


    Jen díky dobrovolným příspěvkům čtenářů a posluchačů může Svoboda v očkování přinášet všem lidem bezplatně důležité informace (nejen) o očkování. Pokud si myslíte, že naše práce má hodnotu, a pokud je to ve vašich možnostech, přispějte, prosím, na další chod této stránky. Každá koruna je dobrá a díky za ní!
    Můžete však přiložit ruku k dílu i jiným způsobem.