Přehled nežádoucích účinků očkování, které se mají hlásit

10.07.2015 11:25

MUDr. Ludmila Eleková

 

fotografie: MUDr. Ludmila Eleková    Existenci nežádoucích účinků očkování (NÚO) nepopírají ani největší zastánci očkování, ovšem s kritiky očkování se zásadně rozcházejí v názoru na jejich četnost a závažnost. Přes připuštění existence NÚO zastánci očkování včetně úřadů trvají na tom, že přínosy očkování vysoce přesahují riziko a ekonomicky se vyplatí. Všechny diskuze na toto téma ale trpí zásadním nedostatkem dat, protože v ČR i jiných zemích existuje obrovská podhlášenost NÚO. Různé oficiální odhady jsou mezi 90–99%, tj. nahlásí se jen každá desátá až stá reakce. Jsou to odhady založené na porovnání hlášení se záznamy v dokumentacích lékařů. Reálná podhlášenost je pravděpodobně mnohem horší. Velká část reakcí se do dokumentace pacienta vůbec nedostane, protože je zamítnutá při ústním rozhovoru mezi pacientem/rodičem a lékařem, kdy lékař pacientem uváděné možné reakce po očkování rovnou zamítne jako nesouvisející a ani je nezapíše, přestože nemá k dispozici žádná přesná diagnostická kritéria ani nástroje, které by ho opravňovaly k takto radikálnímu vyjádření.

     Bez znalosti těchto dat včetně ekonomické náročnosti očkování na jedné straně a ceny za léčení a další výdaje poškozených jedinců na druhé straně, nelze poměr přínosů a ceny očkování ani odhadnout. Všechny kalkulace jsou jen spekulativní a odrážejí spíše přesvědčení autora než skutečnou situaci. 

     Abychom se alespoň přiblížili reálnému výskytu, je nutná výrazně vyšší a plošná informovanost pacientů, především ohledně možných klinických obrazů NÚO. Laik si sice přečte v příbalovém letáku vakcíny, že může dojít např. k zánětu mozku, alergii apod., ale nemusí si vždy dobře představit, jak to vlastně vypadá, jaké příznaky této diagnóze odpovídají. Je třeba, aby pacienti znali seznam reakcí podléhajících hlášení, aby věděli, co je třeba u sebe nebo svého dítěte sledovat a jaké jsou lhůty pro uznání reakce, aby byli argumentačně lépe vybaveni pro diskuzi s lékařem a nenechali se odbýt v případě, že reakce spadá mezi patologické a povinně hlášené.

     Připomínám Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví § 51 ods. 1 písm. a), ve kterém se specifikuje ohlašovací povinnost lékaře ohledně NÚO:

„Poskytovatel zdravotních služeb je povinen příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví neprodleně sdělit neobvyklé reakce po očkování.“

    Zdůrazňuji adjektivum NEOBVYKLÉ. Zákon evidentně žádá, aby se hlásilo vše neobvyklé v ČASOVÉ souvislosti s očkováním. Je jedno, jestli se lékař domnívá, že jde o NÚO nebo ne. Aby bylo možno vyvodit nějaké souvislosti, musí se nejdříve nasbírat data. Stane-li se tedy, že rodič hlásí něco jiného než standardně známé reakce a lékař to odmávne s tím, že to není NÚO, že nic takového nikdy neviděl, pak nepostupuje správně. On možná nic takového neviděl, ale jiní lékaři to vidět mohli nebo uvidí, a pouze osoby, vyhodnocující hlášení, mohou vyvodit souvislost. Lékaři by si také měli uvědomit, že zejména u nových vakcín nemohou být známy všechny možné NÚO, zejména ne ty neobvyklejší a vzácnější. Je to proto, že ve studiích předcházejícím uvedení vakcíny na trh jsou vakcíny testovány řádově jen na tisících jedinců a poměrně krátkou dobu po očkování. Každý se může přesvědčit pročtením souhrnu údajů o přípravku (SPC) jakékoli vakcíny, jak zásadně se liší seznamy NÚO v klinických studiích a v běžném používání. Čerstvou ukázkou je skandál s NÚO HPV vakcíny v Dánsku, kde dochází k vyšetřování dívek trpících neobvyklým souborem závažných příznaků. Dánská vláda ustanovila krajská centra pro jejich vyšetření a během několika prvních dnů po jejich otevření očekávaný počet pacientek překročil odhad o 60% a délka objednací doby se protáhla na několik měsíců! Experti, kteří se HPV vakcínou zabývají, nyní odhadují výskyt vážných NÚO HPV vakcíny na jednu z 500 očkovaných!

     Proto by naopak jakákoli neobvyklá, nečekaná a/nebo závažná reakce, měla vzbudit pozornost a měla by být nahlášena. Bohužel, současná právní úprava, ve které nese očkující lékař právní odpovědnost za následky očkování, a také systém vzdělávání lékařů vedou k tomu, že lékaři jsou nedostatečně informováni o NÚO a nemají motivaci NÚO hlásit. Je hlavně na pacientech a rodičích, aby si předem zjistili informace a připravili se na možnost NÚO.

 

Obecné informace k postupu v případě, že NÚO nastane

     Mějte k dispozici zařízení pro pořízení video záznamu. Dnes to umí každý telefon, ale nemáte-li chytrý s dostatečně velkým displejem, mějte připravenu kameru. Akutní reakce mohou trvat jen několik minut nebo hodin, třeba v noci nebo o víkendu a je prozíravé je zaznamenat. Obecná neochota lékařů uznávat NÚO by v případě neexistence záznamu mohla vést k tomu, že by NÚO byl podceněn nebo neuznán. Rodiče bývají nezřídka označeni za přecitlivělé a projevy dítěte označeny za normální, které rodiče špatně interpretovali. Dokonce jsem se setkala s případy, kdy lékař rodičům buď naznačil nebo je přímo nařkl, že si vše vymysleli, především v případě, kdy reakci hlásili s odstupem času, protože v době očkování nebyli správně informováni a potíže dítěte nedávali do souvislosti s proběhlým očkováním. 

     NÚO okamžitě hlaste svému lékaři! Je vhodné se vybavit oficiálním seznamem NÚO (viz níže) a podrobně sepsat vlastní popis celé události, včetně co nejpřesnějších časových údajů. Dokument spolu s fotografiemi nebo krátkým videozáznamem dodejte prokazatelným
způsobem do dokumentace. Ujasněte si, jestli lékař hodlá reakci nahlásit, případně mu připomeňte text příslušného paragrafu a oznamte mu, že budete hlásit sami. Je dobré si obstarat nějaké vědecké prameny, které podloží váš názor, proč se domníváte, že jde o NÚO.

     Přetrvávají-li symptomy NÚO, zajistěte odborné vyšetření u specialisty, nejčastěji to bude neurolog nebo imunolog. Dejte mu kopii vašeho popisu a hlášení. Postarejte se, aby byla správně zaznamenána anamnéza, zejména časový údaj od očkování a podrobný popis příznaků, a ohlídejte, aby se zmínka o očkování dostala i do závěru zprávy. Opakovaně jsem mluvila s rodiči a pacienty, kteří přesně popsali, co vše se po očkování stalo, ale ve zprávě nebyla o očkování ani zmínka.

     Pokud by vám odborný lékař dal do ruky nedostatečnou zprávu, na místě ho požádejte, aby ji doplnil. Nejlépe bude říci:

„Promiňte, zapomněl(a) jste uvést, že jde o reakci na očkování.“

    Kdyby se bránil, zeptejte se, jestli by podobně vynechal i zmínku např. o horečnaté nemoci, která by vedla k těmto příznakům nebo jiný anamnestický údaj. Když by vám odmítl vyhovět, opět mu prokazatelným způsobem dodejte vaše dokumenty a do zprávy doplňte svými slovy, co je nutné.

 

Nežádoucí účinky podléhající hlášení

     SÚKL vydal seznam těchto NÚO, naleznete je zde: www.vakciny.net/AKTUALITY/akt_2011_19.htm. Je to velmi stručné, realita je jiná, ale je to dobrý výchozí bod. Striktní hlášení pouze reakcí v tomto seznamu zásadně změní počet hlášení.

    Probereme je postupně, jak jsou uvedeny.

 

Lokální reakce

 1. zarudnutí/otok přesahující 10 cm v průměru nebo dosahující k nejbližšímu kloubu,
 2. bolest, zarudnutí a otok trvající déle než 3 dny,
 3. reakce vyžadující hospitalizaci (pobyt v nemocnici),
 4. podkožní uzlíky, které mohou přetrvávat až několik měsíců a které se obnovují po každém dalším očkování vakcínou obsahující minerální nosič (hliník),
 5. absces (hnisání) v místě podání,
 6. zánět mízních uzlin (lymfadenitis), včetně hnisaného, tj. zvětšení uzlin na více než 1 cm po první dávce vakcíny a více než 2 cm po opakované dávce.
   

     Možná jste si mysleli, protože vám to řekli vaši lékaři, že to jsou normální reakce (až na tu hospitalizaci). Evidentně nejsou, jinak by SÚKL nezajímaly. Zarudnutí a otok nad 10 cm je projevem alergie. Podkožní uzlíky znamenají také alergii nebo jinou nadměrnou reakci na hliníkový adjuvans, mohou být i předzvěstí autoimunity. Tyto uzlíky a ložiska hliníku v místě vpichu byly zkoumány u makrofágové myofasciitidy.

 

Celkové reakce

 

Alergie
 1. kopřivka,
 2. ekzém,
 3. anafylaktoidní reakce — do 2 hodin po očkování: dušnost, laryngospasmus (křeč hrtanu), kopřivka, ekzém, otok obličeje a/nebo jiných částí těla, eventuálně celkový,
 4. anafylaktický šok — do 30 minut po očkování.
   

    Ekzém je tedy NÚO, není žádný typický věk, žádné „on z toho vyroste“, „to mají všechny děti“ apod. Očkované děti mají téměř dvojnásobně vyšší výskyt ekzému než neočkované. Objeví-li se ekzém v časovém okně pro NÚO, má se hlásit, zejména dochází-li k opakovanému zhoršení po každé další dávce vakcíny. Opakování reakce po opakované expozici zvyšuje pravděpodobnost kauzality. Antigen spolu s hliníkem se u pokusných zvířat používá k vyvolání alergie, je tedy logické, že ekvivalentní kombinace (vakcína, obsahující antigen + hliník) povede k rozvoji alergie i u lidí.

     Alergie na jakoukoli složku vakcíny je podle příbalového letáku kontraindikací jejího opakovaného podání. Tento princip platí striktně u běžných léků. Žádného lékaře by nenapadlo aplikovat např. injekční penicilín pacientovi, který by po předchozí dávce měl třeba jen minimální alergické projevy. Jak jde ale o vakcíny, platí jiný metr. Ani vážné alergické reakce neznamenají kontraindikaci — běžně se děti očkují při hospitalizaci s clonou antihistaminik. Pro lékaře je ale příbalový leták závazný. Měl-li pacient alergickou reakci na vakcínu, nesmí dostat další dávku ani jinou vakcínu, která má společnou třeba jen jednu jedinou složku s vakcínou, která alergii vyvolala. Nelze totiž v praxi zjistit, která složka vakcíny je za alergii odpovědná. Je třeba se vyhnout aplikaci jiného léku nebo vakcíny, které mají společné složky.

    Když by vám lékař navrhoval další očkování v nemocnici při podání léků na tlumení alergie, podrobně se ptejte:

„Proč je jiný metr na vakcíny a léky? Jak přesně léky na alergii ovlivní průběh očkování? Jaké riziko hrozí při opakovaném podání alergenu? Jaký je poměr prospěch versus riziko očkování právě pro vaše dítě? …“

 

Imunitní poruchy
 1. postvakcinační exantém, tj. vyrážka po očkování MMR, s teplotou nebo bez, výskyt 7 dní po očkování. U některých jedinců se může objevit později, proto by sledování mělo být až 30 dnů po očkování. U očkování proti varicelle (planým neštovicím) je okno 2–26 dní po očkování.
 2. artralgie (bolesti kloubů) trvající souvisle nebo s přestávkami více než 10 dní. Pozor, tento příznak může znamenat rozvoj revmatoidní artritidy!
 3. trombocytopenie, trombocytopenická purpura — 15–23 dní po MMR. Jde o autoimunitní poruchu, kdy se dostatečně netvoří a/nebo ničí krevní destičky, dojde k výraznému poklesu jejich počtu, což se může projevit purpurou — drobnými výlevy krve do kůže a jiných orgánů. Může jít o akutní reakci, která odezní, někdy ale trvá dlouhou dobu a může být i chronická.
   

    Vidíme velmi úzké spektrum autoimunitních poruch, pouze dvě nemoci z mnoha. Autor stránky www.vakciny.net uvádí u autoimunity okno až několik měsíců. V roce 2012 byl pojmenován nový syndrom ASIA, což znamená Autoimunitní Syndrom Indukovaný Adjuvancii, říká se mu i Shoenfeldův syndrom podle Dr. Yehudy Shoenfelda, světově uznávaného imunologa. Stačí si pamatovat, že do toho syndromu spadají všechny autoimunitní postvakcinační reakce, ale i jiné nemoci, a je celkem podrobně popsán patofyziologický mechanismus, jak ASIA vznikne. V případě objevení se autoimunitní nemoci je vždy vhodné nahlédnout do očkovacího průkazu. Typická doba vzniku je několik týdnů až měsíců po očkování. Hlavním pachatelem je zde hliník. MMR vakcína ho neobsahuje, ale bývá aplikována někdy současně s vakcínou s hliníkem (hexavakcína nebo pneumokoková vakcína) nebo krátce po ní nebo před ní. Ale i časově oddělená aplikace MMR může spustit ASIA, protože hliník z předchozích vakcín je v těle aktivní až roky. Přestože není zcela znám mechanismus, jakým MMR vakcína spouští autoimunitu, kauzální souvislost mezi MMR a artritidou a trombocytopenickou purpurou je považována za prokázanou.

    Na místě imunitních poruch je nutné uvést i oslabení imunity. Uvádějí to výrobci u některých vakcín (např. Infanrixu). Proto by se měly hlásit situace, kdy se po očkování výrazně zhorší imunita a pacient začne trpět opakovanými infekčními nemocemi.

 

Nervové poruchy
 1. Neutišitelný pláč, nejméně 3 hodiny, křik ve vysokých polohách. U starších očkovanců může být ve formě mdloby.
      Tomuto pláči se říká také encefalitický křik. Zánět mozku a mozkových blan velmi bolí a malé dítě to neumí dát najevo jinak než pláčem. Není to obvyklá bolest, kterou uklidní nakrmení nebo pochování, dítě nemá úlevu a proto křičí a křičí… Tón hlasu je jiný než obvykle, rve srdce, dítě křičí „jako když ho na nože bere“. Kdo to jednou slyšel, nezapomene. Dítě nelze utišit, utichne jen, když usne vyčerpáním a s pláčem se zase budí. Spánek je neklidný, dítě přes zjevnou vyčerpanost nemůže usnout nebo se budí. Někdy pláč trvá relativně krátce, třeba jen ty 2–3 hodiny, ale někdy trvá dny až měsíce.
      Je třeba si jednoznačně říci, že neutišitelný pláč není normální!!! Je to symptom poškození mozku! Dítě nepláče, protože ho bolí místo vpichu, ale hlava!
      Je třeba pláč nahrát, ukázat doktorovi, nenechat se odbýt, nahlásit! A trvat na tom, že se bude respektovat kontraindikace uvedená v příbalovém letáku každé DTP vakcíny (vakcíny se složkou proti černému kašli). Leták uvádí, že dítě, které mělo po předchozí dávce DTP vakcíny „nežádoucí účinek postihující nervový systém“, nemá být dále očkováno proti pertusi (černému kašli). Netuším, jestli výrobce sám věří, že nervové reakce způsobuje jen pertusová složka a žádná jiná, protože mi to na přímý dotaz nebyl schopen nebo ochoten sdělit. Stejné reakce nastávají i po jiných vakcínách, ale kdyby se dodržovalo aspoň toto, co napsal výrobce, ubylo by dětí s vážným poškozením, protože jsem až příliš často slyšela tento příběh: první vakcína — neutišitelný pláč, druhá vakcína — dtto plus nějaký jiný problém, třeba hypotonie, narušení vývoje, třetí vakcína — velký průšvih.
      Kdyby vám lékař tvrdil, že to je normální, ukažte mu seznam a chtějte vysvětlení, proč chce SÚKL hlásit údajně normální reakce.
      Informace o mdlobě u starších očkovanců je velmi zajímavá. Evidentně to není psychogenní, ale neurologický příznak. Zejména je-li doprovázena jinými příznaky, např. záškuby, mimovolními pohyby očí, zmateností. Jinak by zde nebyl uveden! Nastává s odlišnou četností u různých vakcín, což by u psychogenní příčiny nemělo být — jehla jako jehla a dotyčný pacient by nejspíše omdléval i při odběru krve.
   
 2. Křeče s horečkou (febrilní) i bez horečky (afebrilní).
      Jakékoli křeče, lokální i celkové, jsou velmi závažnými příznakem! Mohou být ojedinělé nebo přechodné, ale někdy bohužel přejdou v epilepsii. Opět varuji před bagatelizováním a přehlížením. Vím o případech, kdy dítě mělo po první dávce ojedinělé záškuby nebo třes např. ručičky, bylo to ignorováno a po další dávce došlo k celkovým křečím až epileptickému záchvatu. Také připomínám, že křeče jsou symptomem nervového systému a z hlediska kontraindikací pro ně platí totéž, co pro neutišitelný pláč.
   
 3. Hypotonicko-hyporesponzivní epizoda — náhle vzniklá bledost, snížení nebo vymizení reaktivity, snížený svalový tonus, do 24 hodin po očkování.
      Uvědomme si, které části mozku ovládají vědomí, reakce, svalový tonus, jde o mozkový kmen a jiné základní struktury.
      Projevy poruchy těchto vývojově starých oblastí odpovědných za ŽIVOTNÍ funkce, jsou vždy alarmující.
   
 4. Encefalopatie (porucha mozku), encefalitis (zánět mozku), encefalomyelitis (zánět mozku a míchy).
      Encefalitis znamená zánět mozku. Encefalopatie znamená prostě poruchu nebo nemoc mozku. Ani jeden název nevypovídá nic o etiologii (jak k nemoci došlo). Encefalopatie může být následkem encefalitidy, mohou mít velmi podobné symptomy.
      RNDr. Marek Petráš uvádí jako kritéria alespoň dva z těchto příznaků:
  • křeče,
  • závažné narušení vědomí, trvající jeden a více dní
  • zřetelné změny chování, trvající jeden a víc dní
  • příznaky edému mozku (viz níže)
      Liší se jen uznávané okno pro vznik symptomů: 48 hodin po DTP vakcíně a 7–12 dní po MMR vakcíně u encefalopatie, ale časová
  souvislost by měla hodnocena až 30 dní po očkování. Okno u encefalitidy uvádí 1–4 týdny po očkování.
      Je to chudý seznam symptomů, přesto je výmluvný. Zřetelná změna chování je asi nejdůležitější. Malé dítě, které ještě nemluví, dá své potíže najevo změnou chování. To zná každý rodič: prvním příznakem nemoci bývá změna chování. Jde-li o poškození mozku, je to samozřejmě jiné než při běžné nemoci, změny se týkají zásadních funkcí, jako jsou řeč, emoce, kognitivní funkce, mohou být i ložiskové příznaky (tj. příznaky poškození konkrétních částí mozku).
      Podstatné je, že se příznaky liší v různém věku. Totožné poškození mozku, stejná příčina a rozsah, povedou k odlišnému klinickému obrazu podle věku, ve kterém k poškození došlo. Diagnostické nálepkování je velmi nešťastná praxe — dává přednost popisu příznaků před příčinou.
      Platí pravidlo, že v čím nižším věku došlo k poškození, tím závažnější následky. Dále platí pravidlo, že se nejvíce poškodí dosud nerozvinuté nebo nestabilizované funkce, tedy u dítěte budou největší škody v oblasti, která se rozvíjí nebo ještě není rozvinutá. Poškození mozku u dětí může být doprovázeno narušením vývoje, od zpomalení, po zastavení až po regres do vývojově mladšího stádia.
      Kojenec se vyvíjí hlavně pohybově, sledování motorického vývoje je hlavním kritériem — pasení koníčků, vzpor na pažích, obracení na bříško, lezení, chůze, k tomu adekvátní jemná motorika a nahrazení primárních reflexů vyspělejšími pohybovými vzorci. A samozřejmě odpovídající mentální vývoj — úsměv, broukání, navazování kontaktu s pečující osobou a blízkými osobami, napodobování, žvatlání, první slova. Toto budou oblasti, ve kterých se projeví poškození mozku. Narušení motoriky: hypotonie až ochrnutí, zpomalení nebo zastavení motorického vývoje, narušení primárních reflexů (např. sacího — dítě začne špatně sát), hypertonus až křeče, v mentální oblasti narušení úsměvu, broukání, emočního kontaktu.
      Batole už chodí, do popředí se dostává emoční a řečový vývoj, rozvoj sociálních dovedností a bohatší interakce s okolím. Také kontrola vyměšování. Nastupuje smysluplná hra — s někým nebo něčím, na něco. Poškození mozku se projeví právě v těchto oblastech: narušení řeči, emočního a sociálního kontaktu, ztráta smysluplné hry atd. Tomuto syndromu se bohužel dnes říká většinou nesprávně „autismus“. Je to jen nálepka. Fakticky jde o encefalopatii a vždy by se mělo hledat, co se s dítětem stalo, že se najednou přestalo vyvíjet. Nelze se spokojit s vyloučením známých metabolických a genetických poruch. „Typický věk pro autismus“ znamená jen, že poškození mozku v tomto věku vede k obrazu „autismu“. Když by mozek dítěte nebyl právě v tomto věku něčím poškozen, autismus by se u něj nerozvinul. Tyto děti mají kromě narušení vývoje společné další časté symptomy. Mozečkové příznaky — vrávorání, padání, přestřelování pohybů končetin, dále narušení svalového tonu, náhle vzniklé šilhání, křeče a jiné. Také se často projeví poruchy imunity, zvýší se nemocnost, objeví se alergie a problémy s trávicím traktem. Děti začnou trpět průjmy, bolestmi břicha, často razantně změní chuťové preference a omezí jídelníček. Kdyby byl „autismus“ jen psychiatrickou diagnózou, pak by se neměly současně objevovat příznaky ložiskového poškození mozku a jiných tělesných systémů.
      Starší dítě kolem 4–7 let, které už dobře mluví a zvládlo ostatní úkoly batolecího věku, se vyvíjí ve složitějších oblastech. Nastupují komplikovanější emoce a vztahy, dítě se učí zvládání impulsivity a racionální kontrole, objevují se abstraktní strachy, ukazují se eventuální problémy s učením. Dojde-li k postvakcinační encefalopatii v tomto věku, mohou být ložiskové příznaky, změny svalového tonu (např. náhle vzniklá skolióza), ale také vznik ADHD, ADD, dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie, poruch učení, úzkostné poruchy, deprese, fobie apod.
      U dospívajícího a dospělého jsou v popředí poruchy kognitivních funkcí a emocí. Neschopnost učit se, pamatovat si, bolesti hlavy, výkyvy nálad, různé „psychické“ poruchy, změna osobnosti, letargie, narušené vědomí. Bývají doprovázené jasnými fyzickými příznaky, které pacient umí popsat: bolesti hlavy, narušení biorytmů a spánku, bolesti břicha, kloubů, svalů, celková únava a vyčerpanost. Také bývají přítomny neurologické příznaky, např. třes, křeče nebo naopak snížení svalového tonu, nystagmus nebo jiné ložiskové příznaky.
      Velmi důležitým příznakem v každém věku je narušení mozkového kmene - poruchy dechu (apnoické pauzy, nepravidelné dýchání), kolísání srdečního tepu, poruchy termoregulace, hormonální regulace, narušení vědomí. Časté jsou také příznaky poškození mozečku (vrávorání, zakopávání, pády, přestřelování jemných pohybů).
      Je třeba si uvědomit, že rozdíly v symptomatologii vyplývají z věku a zralosti organismu, příčina může být totožná (infekce, toxiny, očkování).
      Jde-li spíše o zánět mozku, pak mohou být přítomny zánětlivé příznaky: horečka, velmi silná bolest hlavy vedoucí u malých dětí k encefalitickému pláči, zmatenost nebo jiná porucha vědomí, křeče, dráždivost. Typické je meningeální dráždění, tj. zánět mozkových plen, které se projeví ztuhlou šíjí — nemožnost předklonit hlavu, miminka se mohou prohýbat do mostu, vadí jim nošení v klubíčku, propínají se a křičí. Otok mozku se projeví jako vyklenutí fontanely, nevolnost, zvracení bez úlevy, bolest hlavy, závratě, zpomalení srdeční frekvence, zvýšení krevního tlaku, porucha vědomí, náhle vzniklé šilhání, městnavá papila. Mohou se objevit ložiskové příznaky jako projevy konkrétních postižených částí mozku, např. poruchy hybnosti, citlivosti, závratě, nystagmus (nedobrovolné pohyby očí) apod.
      Poškození mozku může nastat i bez akutní reakce na vakcínu. Někdy je nástup rychlý, jindy spíše plíživý. Někdy se okamžitě objeví nápadné příznaky, jindy má matka jen pocit, že dítě je jiné. Proto je třeba věnovat pozornost všem změnám, které se po očkování objeví. Okno pro posouzení je 4 týdny po očkování.
   
 5. Syndrom Guillaina-Barrého — akutně vzniklé vzestupně postupující symetrické ochrnutí, bez teploty při vzniku paralýzy a se ztrátou čití, vznik do 30 dnů po očkování.
      Dr. Petráš uvádí, že u této reakce se považuje za vysoce pravděpodobnou souvislost s očkováním, objeví-li se do 6 týdnů po očkování (nikoli 30 dnů).
      GBS je polyradikulitis, tedy zánět míšních kořenů nervů, je postiženo více nervů, typicky s projevuje rozšiřujícím se ochrnutím, v nejvážnějších případech dojde i k ochrnutí nervů ovládajících dýchací svaly a pacient musí být napojen na řízené dýchání.

 

Shrnutí symptomatologie postvakcinační encefalopatie

 • trvalé nebo přechodné zastavení, narušení nebo opoždění psychomotorického vývoje, regres ve vývoji, narušení kognitivních schopností  — dítě přestane dělat, co již umělo, typické je narušení řeči (podle věku jde o první broukání až po již rozvinutou řeč),
 • konkrétní neurologické poruchy: narušení hrubé a/nebo jemné motoriky, rovnováhy, koordinace pohybů, změny svalového tonu; asymetrie vývoje, paralýza,
 • křeče, tiky, epilepsie,
 • poruchy chování — hyperaktivita, agresivita, výbuchy vzteku, narušená emocionalita a sociální chování, dlouhodobá výrazná změna nálady, sebepoškozování, opakované stereotypní chování a pohyby, neschopnost pochopit pravidla, neposlušnost,
 • poruchy spánku, dýchání, příjmu potravy,
 • různé poruchy učení — dyslexie, dyspraxie, dyskalkulie apod.
 • kombinace uvedených symptomů,
 • smrt.

 

Jaké jsou biologické mechanismy, které jsou za výše uvedenými NÚO?

 

Alergie

    Vpich bílkoviny nebo jiného antigenu do těla vyvolá alergii. Bylo to popsáno již před cca 100 lety Dr. Clemensem von Pirquetem. Experimentoval s očkováním proti neštovicím a se séry, zavedl pojem alergie. Samotný fakt, že se vakcíny aplikují injekčně, zakládá jejich schopnost vyvolat alergii.

    Alergizující schopnost hliníku je dobře popsána. Jeho účinnost v tomto směru je natolik spolehlivá, že se používá k alergizaci pokusných zvířat.

 

Autoimunita

    Mechanismy vyvolání autoimunity vakcínami jsou studovány až v posledních letech, zato intenzivně. V posledních letech proběhly dvě velké mezinárodní konference, v roce 2012 v Granadě a v roce 2014 v Nice, kde se diskutovaly mechanismy ASIA syndromu. V současnosti je docela dobře popsáno, jak vakcíny způsobují autoimunitu. Okno pro posouzení souvislosti autoimunity s očkováním je až několik měsíců. Obvyklá doba vzniku je týdny až měsíce u nemocí, kde lze snadno poznat začátek. Podporujícím příznakem je skokové opakované zhoršení potíží nebo rozšíření jejich spektra po opakované dávce vakcíny, např. při aplikaci základního trojdávkového schématu nebo přeočkování.

 

Nervové poruchy

     Negativní vliv vakcín na nervový systém (NS) je dobře popsán. In vitro byla pozorována odúmrť neuronů, byl popsán mechanismus, jakým se hliník z vakcíny dostává do mozku a jak tam aktivuje neuroglii a spouští chronický zánět. U zemřelých obětí očkování vakcínami s hliníkem byl popsán autoimunitní zánět mozkových cév. Hliníková adjuvancia se používají k vyvolání experimentální autoimunitní encefalitidy u pokusných zvířat. Další podrobnosti o neurotoxicitě vakcín viz jinde na těchto stránkách a v odkazech.

    Protože povědomí o symptomatologii NÚO nervové soustavy mezi běžnými lékaři je bohužel omezené jen na část možných NÚO, je třeba věnovat pozornost všem odchylkám od stavu před očkováním, zejména těm, které jsou způsobeny poškozením nervového systému: změny vědomí, chování, biorytmů (spánek), průjem, nechutenství, tiky, záškuby, křeče, podivné pohyby nebo naopak snížení svalového tonu až ochrnutí, narušení vývoje, řeči, smyslová přecitlivělost (známky zánětu mozku), neutišitelný pláč, nevysvětlitelné výkyvy nálad, afektivní záchvaty...

    Je třeba hlásit vše, aby se objevily vzorce.

 

Jak je možno NÚO hlásit

 • emailem na farmakovigilance@sukl.cz
 • poštou na adresu:
  Státní ústav pro kontrolu léčiv
  odd. farmakovigilance
  Šrobárova 48
  10041 Praha 10,
  kopii hlášení založit do zdravotnické dokumentace
 • telefonicky na +420 272 185 211
   

    Potřebné údaje:

 • identifikace hlásícího
 • identifikace pacienta (stačí iniciály)
 • název vakcíny, číslo šarže
 • datum aplikace vakcíny
 • popis NÚO