Projev Ing. Mariána Filla na Demonstraci proti novele Zákona o ochraně veřejného zdraví v Praze před MZ ČR 9.III.2015

09.03.2015 21:01

Ing. Marián Fillo

 

    §28 Zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a stejně tak Úmluva Rady Evropy o lidských právech a biomedicíně zakotvují povinnost poskytovatele zdravotní péče vyžádat si od pacienta nebo jeho zákonného zástupce před samotným výkonem zdravotní péče informovaný souhlas. Tato povinnost se vztahuje rovněž I na očkování, a to I na očkování povinné.

    Jak ale můžete dát svůj informovaný souhlas s očkováním bez dostatečných, objektivních, vyvážených a pravdivých informací o nemocích, proti nimž se očkuje, a o příslušných očkovacích látkách? Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ ČR), před nímž teď stojíme, hlavní hygienik ČR, přední vakcinologové a jiní odborníci ve vysokých funkcích nám na naše otázky odpovídají zpravidla jen naučenými frázemi, které jsou buď nepodložené, nebo hrubě zkreslené, popř. I prokazatelně lživé. Otevřeně, veřejně a do hloubky s námi diskutovat nechtějí, protože v takové diskusi by mohlo dojít k veřejnému odhalení (pro ně nepříjemné) pravdy o očkování. Jakýkoli pokus o diskusi z naší strany pak skončí buď ignorancí nebo emocionálně vypjatými obviněními, že jsme prý vrahové dětí, ohrožených infekčními nemocemi, že parazitujeme na kolektivní imunitě, nebo že jsme jen nevzdělaná lůza — bez ohledu na naše poznatky či oficiální vzdělání.

    Když mocipánům scházejí argumenty, pouštějí se do osobních útoků proti každému, kdo klade nepříjemné otázky o očkování, nebo kdo na základě vlastních výzkumů či osobních zkušeností tvrdí, že očkování způsobuje u mnoha lidí těžká zdravotní postižení, nejednou I smrtelná. Nejste-li zdravotník, řeknou Vám, že nemáte medicínské vzdělání, a tak tomu nerozumíte a nemáte do toho co mluvit. Jste-li zdravotník, řeknou Vám, že nemáte atestaci z epidemiologie nebo jiného oboru medicíny, jenž má přímý vztah k očkování. A jste-li zdravotník s atestaci v příslušném oboru, a přesto poukazujete na nebezpečnost a/nebo neúčinnost očkování, snaží se Vás, když už ne rovnou upálit, tak přinejmenším mediálně ukřižovat jako hanebného kacíře, a to na základě falešných obvinění, překroucení faktů a zcela vykonstruovaných lží.

Dr. Andrew Jeremy Wakefield
Dr. Andrew J. Wakefield

    Nejinak to bylo I v případe britského chirurga a gastroenterologa Dr. Andrewa Wakefielda, jenž se ve své jednoduché studii 12 dětí s poruchami duševního vývinu a zánětem střev pouze zmínil, že rodiče většiny z těchto dětí spojují mentální úpadek jejich dítěte s očkováním proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám, tedy s tzv. MMR vakcínou (z angl. Measles=spalničky, Mumps=příušnice, Rubella=zarděnky). Dr. Wakefield nekonstatoval ve svém článku z roku 1998 příčinnou souvislost očkování s autizmem, nýbrž vyzval k výzkumu, zdali je MMR vakcína skutečnou příčinou autizmu, nebo s ním nijak nesouvisí. Tento článek byl stažen resp. odvolán Richardem Hortonem — šéfredaktorem časopisu Lancet, v němž byl článek zveřejněn. Následně proběhla v sdělovacích prostředcích jako větrná smršť masivní pomlouvačná kampaň, v níž byl Dr. Wakefield křivě nařčen ze zavádění svých kolegů a z úmyslného podvodu pro potřeby právníků, zastupujících děti, které se staly autisty krátce po očkování MMR vakcínou. Tato kampaň nese známky lstivé, důkladně promyšlené, zákeřné a celosvětově synchronizované reklamní kampaně nadnárodního koncernu, což vůbec nevypadá na náhodu. Dr. Wakefieldovi byla pak odebrána licence na výkon lékařského povolání ve Velké Británii, a to kvůli údajně chybějícímu povolení etické komise na invazivní diagnostické testy zkoumaných dětských pacientů, ačkoli tyto testy byly klinicky indikovány, a tedy nebylo potřeba žádat žádnou etickou komisi o povolení. Odebrání licence Dr. Wakefieldovi (přinejmenším oficiálně) nemělo vůbec nic do činění s očkováním a autizmem a v příslušném přestupkovém řízení nebyl Dr. Wakefieldovi žádný podvod prokázán. Nestalo se tak ani později. Naopak:

    Už před několika lety bylo dvěma nezávislými odborníky spolehlivě a nad jakoukoli pochybnost prokázáno, že Dr. Wakefield se žádného podvodu nedopustil, přesto však drtivá většina sdělovacích prostředků hlavního proudu — anglicky řečeno: mainstreamu, — a s nimi i drtivá většina státních zdravotnických úředníků a předních propagátorů očkování pořád dokolečka dokola papouškuje, že očkování je bezpečné, účinné, rozhodně nezpůsobuje autizmus a že Dr. Wakefield je bezpáteřní lhář a podvodník. Zeptáte-li se těchto pomlouvačů, četli-li zmiňovanou Wakefieldovu studii, dozvíte se, že nikdo z nich ji nečetl. Vůbec nikdo. Ani jeden! Taková je síla a takové jsou podklady (nebo spíš absence podkladů) pro-očkovací mediální propagandy, podporované jak výrobci vakcín, tak i státními úředníky a prodejnými experty. Pravda o očkování a autizmu či jiných vážných zdravotních problémech způsobených očkováním téměř nikoho z kompetentních nezajímá.

    Nemohou-li rigorózně vědecky prokázat, že očkování nezpůsobuje autizmus (což nemohou, protože způsobuje), tak zaútočí na posla zlých zpráv. Dr. Wakefielda obvinili z falšování výzkumu, aby tím prý pomohl autistickým dětem získat od státu odškodnění za očkováním způsobené trvalé poškození zdraví a on sám se na tom — jako znalec obžaloby — nabalil, což není pravda. Ale i kdyby to pravda byla, do nebe volající konflikty zájmů na nejvyšších postech v České vakcinologické společnosti a dalších relevantních organizací, úřadů a výborů v Česku, už najednou pomlouva­čům Wakefielda vůbec nevadí!!! Spolupráce s právníky očkováním poškozených dětí je smrtelný hřích, ale spolupráce s výrobci vakcín je v naprostém pořádku!

MUDr. Ludmila Eleková
MUDr. Ludmila Eleková

    Právě v této době probíhá vleklý spor mezi Českou lékařskou komorou (ČLK) a vůči očkování skeptickou praktickou lékařkou pro dospělé MUDr. Ludmilou Elekovou, jehož prostřednictvím se chce vakcinační lobby v Česku mstít Dr. Elekové stejně jako se v Británii pomstila Dr. Wakefieldovi. ČLK rozhodla, že mluvit negativně o očkování je postup non lege artis, tj. lékaři prý nemají dovoleno říct — ať už veřejně v médiích nebo soukromě konkrétnímu pacientovi nebo jeho rodičům — svůj pohled na očkování, odlišuje-li se tento od oficiální očkovací dogmatiky. Není to nic jiného než nehorázné popření svobody slova, svobody názoru, svobody získávání a šíření informací. Je to náhubek, který si mnozí z nás ještě živě pamatují z dob vedoucí úlohy nejmenované strany, z totalitních dob před 25 lety.

    Nedovolme farmaceutickým korporacím a jejich poskokům ve státní správě šlapat po našich základních lidských právech a svobodách! Žádejme spravedlivé odškodnění pro všechny poškozené povinným očkováním! Žádejme podrobné a vědecky podložené informace o očkování a infekčních nemocích, nezávislé na očkovacím průmyslu a jeho přisluhovačích! Ptejme se nepříjemné a dotěrné otázky o očkování a nenechme se odbít, dokud nedostaneme pravdivé odpovědi na všechny naše otázky! Nedovolme sebe a svoje děti očkovat bez předchozího důkladného, pravdivého a vyváženého informování nejen o přínosech, ale i o rizicích očkování! Skoncujme s konflikty zájmů v ČVS, NIKO, MZ ČR a KHS! Zasaďme se o svobodu v očkování, o vědomé, informované a zodpovědné rozhodování o zdraví svém a zdraví našich dětí, vždyť naše děti jsou naše budoucnost!