Projev Lic. Daniela Solise, LL.M. na Demonstraci proti novele Zákona o ochraně veřejného zdraví v Praze před MZ ČR 9.III.2015

12.03.2015 15:39

Lic. Daniel Solis, LL.M.

 

    Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, maminky a tatínkové, milí přátelé, kterým nejsou lhostejné životy a zdraví našich dětí, tak jako neutěšený stav lidských práv a občanských svobod v naší krásné, leč těžce zkoušené, polo-rozkradené zemi! Dodatečně přeji všem přítomným ženám vše nejlepší ke včerejšímu MDŽ!

Lic. Daniel Solis, LL.M.    Dne 23.II.2015 se mezinárodním tiskem rozletěla zpráva o úmrtí batolete nakaženého spalničkami v Berlíně. Spalničky, lze podle WHO léčit vitamínem A.[1] Což potvrzují i četné vědecké studie.[2] Mediální hysterie, která se přelévá v četné, vesměs nesmyslné a dokola omílané výroky nejrůznějších politiků a politických orgánů na téma nutnosti důsledně dohlížet na „proočkovanost“ populace, nebude zcela náhodná.

    A také že není! Dne 26.–27.I.2015 totiž hostila vláda Německé spolkové republiky v Berlíně mezinárodní dárcovskou konferenci obskurní organizace, založené Billem Gatesem,[3] zvané GAVI.[4] Vlády a soukromí dárci slíbili dát na očkování nejchudších dětí rekordních 7,5 miliardy dolarů (téměř 187 miliardy Korun). Nejvíce do globálního vakcinačního programu vloží Británie a nadace Billa a Melindy Gatesových. Společně s předchozími příspěvky nyní GAVI Alliance disponuje částkou 9,6 miliardy dolarů (240 miliard Kč).[5]

    Není tajemstvím, že Bill Gates je veřejným protagonistou neo-malthusianismu, tedy snahy o redukci světové zejména chudé populace.[6] Není od věci v této souvislosti zmínit skandál, kdy na Filipínách byly v devadesátých za finanční podpory firmy Procter and Gamble pomocí očkování proti tetanu s přidaným lidským choriovým gonadotropinem sterilizovány ženy, bez jejich vědomí, natož souhlasu. Je známo, že se podobné sterilizační očkovací operace uskutečnily i v dalších rozvojových zemích za plného vědomí a součinnosti tamních vlád.[7]

    Nehledě na depopulační agendu, která ve své amorální praxi jen dokresluje dopady zločinného spolčení velkokapitálu s neřízenými politickými silami, jako je Evropská komise, nebo německý úřad Spolkové kancléřky se u očkování jedná o velmi výnosný obchod, který je, jak vzápětí uvidíme silně na vzestupu.

    Oným vysoce lukrativním zbožím v tomto obchodě, jsou naše děti. Podstatou tohoto nechutného obchodu je neoprávněná a vysoce amorální „očkovací povinnost“, kterou si stát na zakázku farmaceutické lobby, zcela protiprávně vynucuje. Proč? Protože se jedná o obrovské peníze.

    Co říká Světová zdravotnická organizace o trhu s očkovacími látkami:

    Asi 80% prodeje všech očkovacích látek pochází od pěti velkých nadnárodních koncernů. (V roce 2012 měla tato pětka příjmy zhruba 21,56 miliard USD tedy bez mála 540 miliard korun.)[8]

    Existuje poměrně málo výrobců očkovacích látek, kteří splňují mezinárodní standardy kvality zavedené Světovou zdravotnickou organizací. Mnoho z jednotlivých trhů očkovacích látek představuje monopoly nebo oligopoly, a to buď podle produktů, nebo podle zastoupení na trhu.

    Omezený počet dodavatelů očkovacích látek a výrobních kapacit vede ke křehké rovnováze mezi nabídkou a poptávkou na mnoho jednotlivých trzích očkovacích látek. Konstantní řízení a komunikace mezi účastníky trhu jsou nezbytně nutné pro zajištění dostatečného množství očkovacích látek pro každého kupujícího. [9]

    Trh s očkovacími látkami je znám tím, že vykazuje takzvaně „spektakulární růst“. Oproti 5%–7% růstu trhu s medikamenty se očkovací průmysl pyšní ročním růstem v řádech 10% až 15%. Tyto údaje představují nárůst z 5 miliard USD (125 miliard korun) v roce 2000 na 24 miliard (600 miliard korun) v roce 2013.

    Aktuální prognózy trhu odhadují další růst globálního trhu na 100 miliard USD do roku 2025. Proto se vakcínám říká „motor farmaceutického průmyslu“ a vytváří se „nový obchodní model“ partnerství státních a soukromých aktérů. Momentálně se vedle již existujících více než 600 vakcín, vyvíjí, nebo schvaluje dalších 120 nových očkovacích látek.[10]

    Aliance Světové banky a GAVI v roce 2010 načrtla podobný vývoj jako WHO. Nárůst zisků od roku 2009 do roku 2016 o více než 100% — z 24 miliard na 56 miliard USD.[11]

    Globální trh s pediatrickými vakcínami letos dosáhne 23 miliard USD. Od roku 2005 do roku 2011, se podíl dětských vakcín na trhu zdvojnásobil.[12]

    Člověk se ocitl v otevřené válce s nadnárodními korporacemi. Maximalizace zisku byla postavena nad jakékoliv etické principy a morální zábrany. Lidský život byl vydán všanc chamtivosti a finančním výsledovkám ve výročních zprávách pěti nadnárodních akciových společností.

    Hazard s lidským zdravím a ruská ruleta s životy naších dětí jsou provozovány pouze ve prospěch mamonu. Takzvané objektivní důvody proč prodávat jedovaté a nebezpečné očkovací látky a vnucovat je našim dětem i za cenu ohrožení jejich zdraví a jejich životů, se pak už snadno naleznou, za pomoci apologetů z řad dobře placené, takzvané odborné veřejnosti a různých správních, soudních a legislativních orgánů, velmi pravděpodobně taktéž patřičně finančně zainteresovaných, či podobně motivovaných. Nebudeme si přece dělat iluze, že v této zemi někdo pracuje jen pro „dobro“ nějaké věci, nezištně a poháněn dobrou vůlí a velmi slušným úřednickým platem.

    Jelikož se nacházíme v otevřené válce o holé přežití mravnosti, lidské důstojnosti a svébytnosti, je  v první řadě nutné, abychom si toto vůbec uvědomili. Je to válka, dámy a pánové. A vyhlásil nám jí náš stát! Místo, aby byl stát benevolentním, rozhodl se pod vlivem lukrativních nabídek farmaceutické lobby, být státem autoritářským a paternalistickým, jako tomu zde bylo během komunistické totality.

    Nespoléhejme se tedy na zastání u jakýchkoliv institucí. Ústavní soud již ukázal, na čí straně stojí a podle jakých not hraje, tak jako již několikrát a zcela nekompetentně NSS (Nejvyšší správní soud), nu a naposledy také výbor pro zdravotnictví poslanecké sněmovny. V této válce se občan nachází úplně sám proti celé státní mašinerii, která je poháněna zájmy a úlitbami nadnárodních farmaceutických korporací.

    Občané budou proto donuceni postavit se proti této amorální zrůdnosti státního aparátu a vzepřít se všemi dostupnými prostředky manipulaci soukromých finančních zájmů, převlečených mazaně a rafinovaně za ochranu veřejného zdraví.

    Vyzbrojeni jsme vyššími právními normami a odhodláním bránit zdraví a životy nás a našich dětí, tak jako bránit poslední zbytky práva a svobody, které nám zbývají a nebyly nám ještě odňaty lidmi, kteří nás občany mají zastupovat na základě mandátu vzešlého z voleb a na základě slibu na svou čest, „že svůj mandát budou vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí“.

    Zatím je zcela zřejmé, koho zájmy zde naši legislativci a relevantní státní aparát zastupují. Zájmy rodičů a občanů to zcela zjevně nejsou. Příkladem budiž často vražedná kalmetizace, která byla v ČR prováděna non lege artis do roku 2009 a stála životy mnoha novorozenců s vrozenou imunodeficiencí.[13]

    Odepírat lidem svobodnou volbu a informovaný souhlas se zdravotními zákroky, které mohou znamenat smrt, a často ji i znamenají, je zavrženíhodné a neakceptovatelně amorální. Je to v přímém rozporu s hodnotami demokracie a republiky. Naopak je to příznak totality a fašizmu, který se plíživě vkrádá do kuloárů moci v naší zemi a je předzvěstí konce všech snů a všech nadějí, které zde po roce 1989 ožily.

    Jenže my, lidé této země, si toto nenecháme líbit! Nebudeme akceptovat, že naše životy, a míru naší svobody bude určovat účetnictví nadnárodního farmaceutického průmyslu a zvůle státních orgánů, infiltrovaných a opanovaných farmaceutickou lobby.

    Hloupě a krátkozrace si takto stát znepřátelil další významný segment občanů, voličů a daňových poplatníků — mladé rodiny s dětmi. To něco vypovídá o státotvornosti a schopnosti rozumně vládnout současné vládní garnitury. Výroky soudu něco vypovídají o stavu justice v této zemi, a legislativní práce parlamentu vypovídá o schopnostech zákonodárců, stát na straně lidu, který si je zvolil a od kterého, de iure vychází všechna státní moc. Protože lid je zdrojem veškeré státní moci. Tento druhý článek naší Ústavy následuje článek první, který zní:[14]

„Česká republika je právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana. Česká republika dodržuje závazky, které pro ni vyplývají z mezinárodního práva.“

    Jak se ale ukazuje, není to bohužel pravda.

    V červenci roku 2001 se Česká republika zavázala ratifikací mezinárodní „Úmluvy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny“,[15] k dodržování jasných pravidel, která jsou nicméně u nás systematicky porušována, a principů, které jsou u nás systematicky pošlapávány.

    Tato Úmluva z Ovieda jasně stanoví, že:

zájmy a blaho lidské bytosti budou nadřazeny zájmům společnosti nebo vědy. Smluvní strany budou chránit důstojnost a svébytnost všech lidských bytostí a každému bez rozdílu zaručí úctu k integritě jeho bytosti a ostatní práva a základní svobody při aplikaci biologie a medicíny. Jakýkoli zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu dotčená osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas. Dotčená osoba může kdykoli svobodně svůj souhlas odvolat.“

    Toto ustanovení se zabývá souhlasem a potvrzuje na mezinárodní úrovni již uznávané pravidlo, totiž že nikdo nesmí být nucen podstoupit jakýkoli zákrok, aniž by k tomu dal souhlas. Člověk musí proto mít možnost svobodně dát nebo odmítnout souhlas s jakýmkoli zákrokem týkajícím se jeho osoby. Toto pravidlo jasně vymezuje svébytnost pacienta ve vztahu k profesionálním zdravotnickým pracovníkům a vede k odklonu od paternalistických přístupů, které by mohly přehlížet přání pacienta. Výrazem „zákrok“ se zde chápe v nejširším smyslu, tzn. zahrnuje veškeré výkony prováděné na osobě pacienta ze zdravotních důvodů, včetně preventivní péče, stanovení diagnózy, léčby, rehabilitace a výzkumu.[16]

    Chytristika Nejvyššího Správního Soudu, který se odvolává na možnost výjimky stanovené článkem 26 Úmluvy je slušně řečeno absurdní, účelová a ve své podstatě trestuhodná!

    Protože článek 26 Úmluvy jasně říká že:

„Žádná omezení nelze uplatnit na výkon práv a ochranných ustanovení obsažených v této Úmluvě, kromě těch, která stanoví zákon.“

    Zákon ale nikde nestanoví ani jedno omezení na výkon práv a ochranných ustanovení obsažených v Úmluvě, ve vztahu k očkování.

    Kde zákon taková omezení stanoví, je například u vyšetřování nákazy vyvolané virem lidského imunodeficitu, §71 Zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví,[17] odstavec 2:

„Bez souhlasu fyzické osoby je možné provést test na virus lidského imunodeficitu:
a) u těhotných žen,
b) u fyzické osoby, která má poruchu vědomí,
c) u fyzické osoby, které bylo sděleno obvinění z trestného činu ohrožování pohlavní nemocí,
d) u fyzické osoby, která je nuceně léčena pro pohlavní nemoc.“

    Odstavec 3:

„V ostatních případech lze vyšetření na virus lidského imunodeficitu provést jen se souhlasem fyzické osoby.“

    To je konkrétní příklad toho, jak zákon stanoví omezení na výkon práv a ochranných ustanovení obsažených v Úmluvě z Ovieda.

    Tento detailní příklad má ukázat jedno. Totiž, že jsme obětmi obrovské konspirace našeho politického systému, jak soudů, tak moci výkonné, tak i moci zákonodárné.

    Pokud ale politický systém, prorostlý prvky justiční mafie a chamtivé, ničím nespoutané průmyslové lobby, hodlá rodičům upírat právo svobodné volby, a pokud hodlá ignorovat naše ústavní právo na život a právo na osobní integritu, které garantem má být paradoxně právě stát, tak jako naše ostatní lidská práva, nevyjímaje zákaz zde zcela flagrantní diskriminace, tak se brzy může setkat s rostoucím legitimním odporem veřejnosti proti zavádění nové totality v této zemi.

    V prosinci roku 1992 byla předsednictvem České Národní rady vyhlášena LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součást ústavního pořádku České republiky. Článek 23 zavádí institut občanské neposlušnosti takto:[18]

„Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.“

    Jsme stále více svědky a zároveň i obětmi tohoto neblahého jevu. Naše právo na informovaný souhlas je v oblasti očkování ignorováno a pošlapáváno. Účinné použití zákonných prostředků je znemožněno justiční mafií v žoldu vyššího zájmu, zde rozuměj vyššího „všimného“ ze strany naditých kapes téměř všemocných nadnárodních farmaceutických firem a jejich zájmových skupiny typu GAVI Alliance.

    Praktiky totality v této zemi, z dopuštění úřadů, soudů a zákonodárců, nadále přetrvávají a hrají ve prospěch farmaceutického průmyslu a jeho akcionářů a vděčných „klientů“. Dvacet pět let po pádu železné opony musíme konstatovat, že opona totality nikdy nepadla. Jsme nadále utlačovanými vazaly svévolné a zaprodané vrchnosti. V Německu, Švýcarsku a Rakousku očkovací povinnost neexistuje. Jsme tedy zemí druhé kategorie lidských práv a občanských svobod?

    Jak dlouho budou naši politici ignorovat hlasy občanů, volající po svobodné volbě, po lidských právech a po právu na informovaný souhlas? Jak dlouho hodlají ignorovat vyšší právní normy, které byly dříve právoplatně ratifikovány? Jak dlouho budou ještě zkoušet naši trpělivost?

 

Zdroje:

[1]  https://www.who.int/nutrition/publications/vad_consequences.pdf

[2]  https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM199007193230304
nebo https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD001479.pub2/full

[3]  https://www.youtube.com/watch?v=QIUVG924LBs

[4]  https://www.who.int/workforcealliance/members_partners/member_list/gavi/en/

[5]  https://www.tribune.cz/clanek/35075-vlady-a-soukromi-darci-slibili-dat-na-ockovani-miliardy-dolaru

[6]  https://www.youtube.com/watch?v=lc-20VK9TbA

[7]  https://web.archive.org/web/20100807132705/https://davidrothscum.blogspot.com/2009/03/is-procter-and-gamble-funding-mass.html

[8]  https://www.fiercevaccines.com/special-reports/top-5-vaccine-companies-revenue-2012

[9]  https://www.who.int/immunization/programmes_systems/procurement/market/global_supply/en/

[10]  https://who.int/influenza_vaccines_plan/resources/session_10_kaddar.pdf

[11]  https://www.who.int/immunization/programmes_systems/financing/analyses/Brief_15_Vaccine_Market.pdf

[12]  https://ec.europa.eu/research/health/pdf/event17/s3-10-suresh-jadhav_en.pdf

[13]  https://www.parlamentnilisty.cz/profily/Lic-Daniel-Solis-LL-M-1224/clanek/Interpelace-ministryne-zdravotnictvi-k-ockovani-BCG-non-lege-artis-2377

[14]  https://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html

[15]  https://www.ferovanemocnice.cz/data/Umluva%20o%20biomedicine.pdf

[16]  https://www.krev.info/Text/Umluva_biomedicina_vysvetleni2.htm

[17]  https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-258

[18]  https://www.psp.cz/docs/laws/listina.html