Rozumné otázky, na které údajně nedokážou kritici očkování rozumně odpovědět (Ad: „Otázky pre antivaxxerov, na ktoré sme nedostali žiadne rozumné odpovede“)

18.01.2017 02:20

MUDr. Jan Vavrečka, Ph.D.

 

MUDr. Jan Vavrečka, PhD.    Na internetu jsem byl kolegy odkázán na skutečně inspirativní článek Otázky pre antivaxxerov, na ktoré sme nedostali žiadne rozumné odpovede. Tento článek se snaží zesměšnit a zlehčit kritiky očkování (antivaxery) tím, že údajně nedokážou vůbec odpovědět na spousty rozumných otázek, a proto na ně raději neodpovídají. Když jsem si ony rozumné otázky četl, nedokázal jsem vyjít nejprve z údivu a posléze dokonce i z určitého nadšení. Tento článek je svým způsobem ideálním studijním textem technik a technologií základní (místy až primitivní) mediální manipulace. Je v tomto smyslu velmi názorný a mnozí lidé se z něj mohou ledasčemu přiučit. Dovolím si ke zpracování přistoupit tak, že si ty otázky přímo uvedeme a přiblížíme si jejich „rozumnost“ v praxi.

 

První údajně rozumná otázka

„Co myslíte, jsou ve vážných tématech důležitější argumenty, opírající se o kvalitní fakta a důkazy, nebo jsou na stejné úrovni s jakkoli zkomponovaným názorem?“

    Tato otázka je technikou, kterou bych obecně zařadil do skupiny manipulativní indukce. Nabízí čtenáři pouze dvě odpovědi, a to z mnoha různých variant, které v praxi mohou nastat, z nichž první varianta je zjevně velmi rozumná a druhá je naopak zjevně velmi hloupá. (Zde se nejedná o manipulativní techniku eliminace třetí varianty.) Odpověď na takto položenou otázku je samozřejmě jednoznačná. Je jednoznačná pro úplně všechny, kterým by taková otázka byla skutečně položena. Proč pokládat otázky s jednoznačnou odpovědí pro všechny?

    Je nutné si uvědomit, že zde působí celý kontext článku, který nejprve podsunul čtenáři dojem, že se jedná o otázku, na kterou kritici očkování neumí nebo raději vůbec nechtějí odpovídat. Vyvolává to poté dojem, že kritici očkování jsou ti, kteří buď souhlasí a postupují podle velmi hloupé odpovědi druhé, nebo se zkrátka nedokážou ztotožnit s všeobecně velmi rozumnou odpovědí první. Tato otázka tedy dělá z kritiků očkování zcela programově „debily“ a priori. V kontextu článku totiž podporuje názory, které neodpovídají realitě. Pokud by tato otázka byla skutečně položena skutečným kritikům očkování, tak na ni všichni jednoduše a snadno odpoví. Odpoví tak, jak by odpověděli i obhájci očkování a nebudou s tím mít hlavně žádný problém.

    Proto si položme otázku jinou: Je taková otázka rozumná? Není skutečný „debil“ právě její autor? Nu, není. On totiž ví, co dělá. Provádí manipulativní indukci a v určitém % případů bude s touto technikou určitě úspěšný. To, v čem se dnešní doba mění, je, že stále více lidí tyto věci a reklamní („píárové“) techniky zná a jsou rozhořčeni, pokud jsou proti nim používány jako proti úplným pitomcům. Jedná se tedy hlavně o pragmatický odhad manipulátora, kolik % lidí tím dnes ještě získá na svou stranu a kolik % lidí tím naopak ztratí nebo ještě více „zabejčí“ proti svému manipulativnímu zájmu.

 

Druhá údajně rozumná otázka

„Je podle vás důležité, aby při argumentaci na vážná témata zaznívaly fundované argumenty podložené vědeckými důkazy vysoké kvality?“

    No samozřejmě, že to je důležité. Umíte si snad představit, že by kritici očkování byli toho názoru, že není? Jedná se o pokračování a akcentaci efektu, který manipulátor zahájil již první otázkou. Použitá technika je úplně stejná. Je to manipulativní indukce. Zde pouze nemá podobu dvou variant, ale pouze jedné a zjevně rozumné za všech okolností. Právě kontext článku a způsob jeho uvedení indukují dojem, že s tou rozumnou variantou mají právě kritici očkování nějaký problém. A proč ho mají? Vždyť je to přece úplně jasné! Dovtípí se každý jen málo důvtipný a nezkušený čtenář.

    Tady bych se ale chtěl ale zastavit u jednoho velmi zajímavého momentu. Skutečně fundované argumenty podložené vědeckými důkazy vysoké kvality — to je další manipulativní blamáž. V podstatě totiž není důležité, aby v této své podobě takové argumenty před veřejností opravdu zazněly. Pokud zazní, téměř nikdo ze široké veřejnosti jim neporozumí a nedokáže si je správně vyhodnotit ve všech souvislostech. Budou působit pouze psychologickým efektem, který se — v trošku jiné souvislosti — nazývá odborně further research effect. Působí to v principu tak, že sice nic nechápete, ale z vědecké formy takového argumentu si jaksi podvědomě sednete na zadek a s údivem a v úžasu až vzdychnete. Pak už věříte všemu, co vám takto „vzdělaný“ řečník dále předloží. Další otázkou samozřejmě je, co je to „fundovaný“ argument a co je to vědecký důkaz „vysoké kvality“. Autoři této rozumné otázky by to pravděpodobně definovat nezvládli. Tyto blamáže proto zůstávají otevřeny a působí na čtenáře jedině dojmem umocňujícím to, jak fundovaní a vysoce kvalitní jsou asi ti, kteří se na tuto otázku nebojí odpovědět, což evidentně nejsou právě kritici očkování. A o to tady přece jde.

 

Třetí údajně rozumná otázka

„Myslíte, že vakcinace, imunologie, epidemiologie jsou vážná témata?“

    Opět si položme otázku, proč by na tuto otázku nedokázali kritici očkování odpovědět? Proč nemohou na tuto otázku říci prostě ANO jako všichni ostatní? A řešení již nyní samozřejmě tušíte nebo spíše — teď už jej přece spolehlivě znáte. Cílem je vyvolat dojem, že právě pro kritiky očkování je to jen nějaká střelnice, na které je všechno možné a o nic závažného nejde a tak se asi cítí, že si mohou dělat, co chtějí. To obhájci očkování nikoliv! Ti jsou k tématu určitě mnohem více odpovědní. Chápete?!

 

Čtvrtá údajně rozumná otázka

„Seřaďte tyto osoby od, podle vás, nejfundovanější po nejméně fundovanou vyjadřovat se k tématu vakcinace s ohledem na obsah povolání, plynoucího z označení dané osoby: Dřevorubec, dětský lékař, inženýr-elektrotechnik, epidemiolog, lékárník, web-designer, biochemik, farmaceut, kuchař-číšník, právník.“

    Tohle je zajímavá a významná manipulativní technika. Na každého, kdo ji neprohlédne a nezná má do jisté míry (méně či více) dvojí účinek. Nutno podotknout, že tyto účinky spíše nelze dosáhnout jednorázově jedním textem, ale vše je založeno na tom, že tento princip působení se v médiích pravidelně opakuje a působí na lidi ve dlouhém čase mnohokrát. Jaké dva manipulativní účinky to jsou?

    Oba tyto účinky představují tzv. formální fixaci, jen každý z nich fixuje něco jiného. O obou však lze napsat dohromady. V prvním případě je do podvědomí veřejnosti postupně „nahráván“ předpoklad, který má dále dlouhodobě ve vnímání veřejnosti působit. Je to předpoklad, že důvěryhodnost a kvalita argumentace závisí na tom, kým člověk formálně je, a nikoliv na tom, co skutečně po věcné stránce sděluje a co zná. Tento předpoklad je důležitý tam, kde komerční lobby působí a má systémově podchyceny určité oborové směry, které v podstatě ovládá (tzv. political business, popisovaný dnes již dokonce v učebnicích, nejen v odborných článcích, po celém světě). V těchto oblastech poté není možné proti lobby účinně vystoupit, aniž by člověk riskoval svou vlastní profesní existenci. Případů lékařů — odborníků — kteří se vzepřeli zájmům vakcinační a medicínské lobby a dopadli velmi špatně, je velmi hodně. Je skutečností, že právě z důvodu zastrašování, korupce i cílené systémové indoktrinace je vůbec nejméně kritiků očkování právě z řad epidemiologů, dětských lékařů a farmaceutů.

    Investice farmaceutické lobby musí být efektivní, a proto jsou cílené pouze na ovládnutí strategických oborových oblastí. Farmaceutická lobby určitě nebude podplácet a infiltrovat profesní asociace dřevorubců a kuchařů-číšníků, aby tito nebyli veřejně kritičtí k očkování. Cílem formální fixace je, aby přivedla veřejnost k podvědomému předpokladu, že je potřeba naslouchat a věřit zejména těm subjektům a osobám, na které působí uskutečněné investice a které jsou součástí sítě politického byznysu investorů. Lidé se mají zkrátka naučit poměřovat důvěryhodnost argumentace v oblasti očkování tím, kým člověk formálně je, aniž by se tolik zabývali tím, co daný člověk skutečně tvrdí a sděluje. Přijde vám to logické, v pořádku, správné a rozumné?

    Kouzelná na tom všem je opět pointa, že na tuto otázku kritici očkování z nějakého důvodu nedokážou odpovědět. Jednak to samozřejmě dokážou, ale pokud se nechtějí podílet na manipulaci veřejnosti formální fixací tak tohle zkrátka odmítnou. Jsou věci, ve kterých by slušní lidé zkrátka neměli „jet“. Obzvláště takoví, kteří chápou a rozumí důsledkům svého jednání a chování vůči laické veřejnosti. Elementární aspekty odpovědnosti by zde měly vést k odmítnutí odpovědi na zjevně manipulativní otázku, na kterou už v jejím principu rozumně odpovědět vlastně nelze. Co když se nějaká číšnice sedm let kvůli svým dětem věnuje doma otázkám očkování? A nějaký farmaceut v tom byl jen třikrát proškolen na kongrese, který prospal, nebo tam vůbec nebyl, protože večer předtím chlastal s doktory první ligu?

 

Pátá údajně rozumná otázka

„Je podle vás osoba vykonávající povolání, vyžadující odborné znalosti, získané studiemi, výzkumem a praxí, která propaguje či vydělává na praktikách, odporujících prokazatelně nejen obsahu své odbornosti, ale i vědeckým faktům, věrohodná?“

    Tohle je velmi zajímavá otázka. Pokouší se totiž vyvolat dojem, že když už je náhodou kritik očkování skutečně odborník a zjevně ví, umí a v problematice se orientuje, měli byste si uvědomit, že ještě může vydělávat na svém stanovisku. Třeba prodejem svých knih nebo poskytováním homeopatické léčby těm, kteří se subjektivně cítí zpraseni očkováním. Je to manipulativní technika negativní konotace (méně přesně negativní asociace). Jejím cílem je ve vás vyvolat dojem něčeho dobrého, co je potřeba umenšit (zpochybnit, dehonestovat), současně a nedílně s něčím špatným, co se k tomu dobrému nějak váže. U negativní asociace se jedná pouze o dva jevy — dobrý a špatný, související a položené libovolně vedle sebe. U negativní konotace jsou tyto dva jevy komunikovány tak, abyste si je navíc nepostavili proti sobě. Abyste se nemohli vědomě rozhodovat, zda to dobré je vždy špatné nebo ne. Okolnosti, připravené manipulátorem, vás vedou k jinému směru uvažování, které nevyvolává potřebu tohoto rozhodnutí (jevy nejsou navzájem v kolizi). Tento příklad je proto krásnou ukázkou negativní konotace. Jak je to provedeno?

    Otázka (viz výše) vás vede k uvažování, zda odborník, kritický k očkování, který by mohl mít ze svého postoje profit, je odborník věrohodný. Otázka vám ze stejného důvodu brání v uvažování, zda odborníci kritičtí k očkování mají ze svého postoje profit, jaký a jak významný. To by vás totiž přivedlo k logickému uvažování, jaký profit mají ze svého postoje obhájci očkování, jako jsou výrobci vakcín, očkující lékaři, výzkumníci v oblasti vakcín, epidemiologové i fanatičtí proočkující státní úředníci a politici. A to už bychom byli na hřišti, kde náš manipulátor určitě žádnou svou hru hrát nechce. Technika negativní konotace vás od těchto otázek především odklání tím, že vám podstrkuje otázky jiné. Hezky provedené, jen co je pravda.

 

Šestá údajně rozumná otázka

„Myslíte, že studium bestsellerů o určité vědecké oblasti je ekvivalentní víceročnímu akreditovanému studiu, absolvování zkoušek znalostí a vědecké činnosti v oboru?“

    Opět otázka, na kterou je odpověď zcela jednoznačná, a to pro každého, kdo by odpovídal. Jak již víte, jedná se o opět manipulativní indukci. Zde ještě navíc umocňuje dříve použitou formální fixaci toho, že studium, zkoušky a činnost v oboru — to je to podstatné. Pokud vám mohu něco ze své zkušenosti prozradit, mnohem podstatnější pro vás je, jestli takto skvěle v očkování studovaná a vzdělaná osoba je zkorumpovaný, sobecký a arogantní parchant nebo zda je to zastrašená břehule, která se vážně bojí o své místo a živobytí v oboru, který si vybrala. A na to se tato údajně rozumná otázka rozumně vůbec neptá. Proč asi?

 

Sedmá údajně rozumná otázka

    Dále jsem se rozhodl již nebrat ty otázky všechny po řadě, ale již pouze vybrat některé další, které obsahují něco nového k tématu tohoto článku.

„Myslíte, že je možné podplatit tisíce odborných pracovníků, nezávislých a vzájemně si konkurujících ve vědeckých úspěších, roztroušených všude možně po světe tak, aby byli schopní propůjčit svée jméno, kariéru a všechnu svou pracovní energii k tomu, aby společně vytvářeli obrovskou bublinu lží s jistotou, že ani jeden z nich neprozradí takovýto masivní komplot?“

    Tohle je opravdu kouzelná otázka. Používá mj. manipulativní techniku falešného předpokladu. To znamená, že vychází, jak se říká bez diskuse, z tvrzení, které vůbec není pravdivé. To proto, aby právě o tomto tvrzení vůbec nešla diskuse a lidé jej pojali za skálopevný fakt. Zde není pravdou, že údajně ani jeden odborník neprozradil takový masivní komplot. Takových odborníků jsou po světě skutečně stovky, ne-li tisíce. K jejich umlčení, eliminaci, potření a znevěrohodnění jsou používány i ty nejšpinavější anetické a kriminální nástroje a velké investice. Tzv. insideři, vědci a velice dobře informovaní specialisté nám ve stovkách knih poskytli svá svědectví a své zcela protikladné názory na očkování, jeho přínosy a rizika, než je dnes tzv. hlavní proud. Dejte si pět minut googlování na internetu a najdete jich nejméně pět. Každou minutu jednoho. Jak dlouho vám efektivita tohoto tempa vydrží, to netuším, ale možná to bude i pár dní, pokud budete šikovní.

    V této otázce je dále zajímavé, zda je skutečně možné podplatit všechny odborníky na světě v oblasti očkování? K odpovědi přistupme se zkušeností, kterou všichni (nebo alespoň naprostá většina z nás) přece máme. Myslíte si, že je vždy nutné podplatit všechny politiky, všechny zaměstnance jedné firmy, všechny učitele na školách nebo všechny zaměstnance komunálních služeb? Odkud tuhle naprosto imbecilní představu autor této otázky bere? Máte opravdu pocit, že pokud ředitel střední školy krade, okamžitě to na něj vyžvaní každý člen jeho pedagogického sboru, který o tom ví? Víte, jak obrovské % lidí v této zemi krade a porušuje zákony a nikdo to na ně nikdy neprozradí? A pokud náhodou prozradí, víte, jak to obvykle dopadne? Raději se na to moc neptejte, ty příběhy vůbec nejsou veselé a se šťastným koncem, obzvláště pokud se jedná o skutečně něco závažného a velkého. Představa autora otázky, že každý nepodplacený vědec a odborník si dovolí hovořit o všem, co přece ví, je na úrovni těžké duševní a inteligenční vady, a to jsem ještě mírný.

    Autor si však především neuvědomuje, jaké technologie se dnes používají k „cinknutí“ celého systému. Požadavek efektivity a účelnosti těchto investic vedly v průběhu mnoha desetiletí k vývoji skutečně velmi „rozumných“ technologií, které jsou pragmatické a zakládají na dokonalé znalosti funkcionality systému medicíny a očkování, kterou autor tzv. rozumné otázky, zdá se, postrádá. Teď to řeknu otevřeně a bez nadsázky: Pokud si dezorientovaný hlupák uzurpuje právo na posuzování rozumnosti svých vlastních otázek, nemůže to dopadnout jinak, než velkou legrací pro všechny okolo. V tomto případě se ale asi o hlupáka nejedná. Jedná se o manipulátora, který na zjevné hlupáky pouze cílí svůj informační produkt, a tomu odpovídá jeho forma a způsob provedení.

 

Osmá údajně rozumná otázka

„Myslíte, že je bezpečné a morální šířit kontroverzní, neověřené a víckrát vědecky vyvrácené informace s tím, že zodpovědnost za rozhodnutí přenecháváte na laicích, jimž tyto myšlenky poskytujete, jako kdyby byli fakty?“

    Opět další otázka, na kterou je odpověď zcela jednoznačná. Podsouvá čtenářům názor, že právě kritici očkování tohle dělají, když neumí nebo nechtějí na tuto otázku údajně rozumně odpovědět. Tady bych však spíše již viděl něco jako techniku závěrečné pozitivní rezonance. Tady již budou mít čtenáři, kteří fandí obhájcům očkování a nesnáší kritiky očkování, palce sevřené v pěstích, budou se fanouškovsky pohybovat a cítit a tato otázka shrne a umocní jejich dojmy ze všech kritiků očkování, co jich po světě chodí.

    Jaké dojmy? No že to přece jsou nemorální jedinci, kteří šíří kontroverzní a neověřené a již mockrát vědecky vyvrácené informace (to, že k žádnému vyvrácení mnohdy vůbec nedošlo, to není vhodné rozvádět), jsou to laici, kteří své myšlenky a dojmy vydávají za fakta. Myslím si, že tento problém má dnes skutečně především názorová protistrana — tedy obhájci očkování. Ale pro techniku závěrečné pozitivní rezonance stačí napráskat na papír pár emotivních, hraničně impertinentních floskulí a dílo jest úspěšně dokonáno. Hloupí a indoktrinovaní fanouškové očkování vstávají ze židlí a bouří proti kritikům očkování…

 

Závěrem

    Hnus! Nevím moc, co k tomu dodat. Odporný reklamní/píáristický hnus. Někdo si jej zaplatil a někdo jej za peníze provedl. O tom vůbec nepochybujte. Taková snůška manipulativního hnoje prakticky nemůže vzniknout v mysli nezávislého novináře a redakce, a to i kdyby tito individuálně byli silnými zastánci očkování a jeho obhajoby. Na koho se ale máte zlobit? Doporučuji vám se rozhodně nezlobit vůbec na nikoho. Takhle funguje svět a vždy takhle fungoval. To jsou jeho pravidla, která jsou před vámi jen skrývána a utajována.

    To nejhorší, co můžete svému manipulátorovi provést, je snažit se poznat a prohlédnout jeho technologie, promyslet si je, abyste je příště v praxi nepřehlédli. A skutečný protiúder mu uštědříte, pokud o nich povíte svým přátelům a hlavně včas svým dětem. Vysvětlete jim to. Udělejte to! Najděte si k tomu nějakou hezkou a nejlépe veselou příležitost a vezměte to obecně. Tady přece nejde jen o očkování. Určitě se u toho i kolektivně zasmějete a pobavíte. Vymyslete si klidně svoje příklady, něco co je blízké vašemu okolí a životu.

    Tou největší zbraní proti manipulaci samozřejmě je se jí chytře úplně vyhnout. Avšak tam, kde to opravdu není možné, je druhou největší zbraní porozumět jejím principům. Mnozí lidé si poté říkají, že přece stačí vidět, že to je zjevné reklamní svinstvo. Věřte mi však, že to nestačí. Pokud nerozumíme i principu manipulativního působení, je kupodivu vliv manipulace na nás stále možný, a to i když víme, že se o nějakou manipulaci jedná. Tento efekt souvisí se složitou činností našeho podvědomí. Pokud chápete více, bráníte se manipulacím zkrátka lépe, a to i podvědomě. Proto nepřeceňujte své schopnosti bránit se manipulacím a nepodceňujte v životě význam právě té znalosti, kterou je znalost technologií manipulace a jejích principů.

    A k tomu vám přeji hodně štěstí a úspěchů.

 

Poznámka šéfredaktora

    Viz také jiný komentář ke stejnému článku:

 


    Jen díky dobrovolným příspěvkům čtenářů a posluchačů může Svoboda v očkování přinášet všem lidem bezplatně důležité informace (nejen) o očkování. Pokud si myslíte, že naše práce má hodnotu, a pokud je to ve vašich možnostech, přispějte, prosím, na další chod této stránky. Každá koruna je dobrá a díky za ní!
    Můžete však přiložit ruku k dílu i jiným způsobem.