Stanovisko Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k přijímání dětí do mateřských škol pro školní rok, který začíná 1. září 2017

11.11.2016 15:00

    Ze shora uvedeného plyne, že mateřské školy mohou přijmout i dítě, které se nepodrobilo pravidelnému očkování, ani nemá doklad, že je proti nákaze imunní či se nemůže očkování podrobit z důvodů trvalé kontraindikace jen v případě, že patří do skupiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Počínaje dnem 1. 9. 2017 je předškolní vzdělávání povinné pro dítě, které před datem 1. 9. 2017 dosáhlo pěti let a více a dosud nezahájilo povinnou školní docházku.

    Uvedené jednoznačně plyne z účelu, který novela školského zákona provedená zákonem č. 178/2016 Sb. sledovala. Tím bylo zavést povinný rok předškolního vzdělávání, nikoli nepřímo novelizovat ust. § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví a prakticky učinit výjimku zakotvenou v tomto ustanovení nadbytečnou. Smyslem příslušného ustanovení školského zákona je připravit děti na povinnou školní docházku a zvýšit jejich připravenost na socializaci ve školním prostředí. Výjimka nadále cílí na povinné předškolní vzdělávání, což potvrzuje i výše citovaná důvodová zpráva k novele zákona o ochraně veřejného zdraví. Proto je nutné aplikovat výjimku ust. § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví pouze na děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání a nevztahovat ji na mateřskou školu jako celek.

 

    Více na stránce Ministerstvo zdravotnictví České republiky.