Stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k uzavírání smluv o úhradě léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro pravidelná očkování

27.12.2016 00:00

    Podle ust. § 40 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejném zdravotním pojištění“), provádějí zdravotní pojištění Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky a dále resortní, oborové, podnikové, popřípadě další pojišťovny (dále společně jen jako „zdravotní pojišťovny“). Z ust. § 30 odst. 2 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění vyplývá, že hrazenými službami (službami zdravotní péče hrazenými ze zdravotního pojištění) jsou očkování a úhrada léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro pravidelná očkování podle antigenního složení očkovacích látek stanoveného Ministerstvem zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Podle ust. § 17 odst. 7 písm. d) zákona o veřejném zdravotním pojištění uhradí příslušná zdravotní pojišťovna vždy na základě smlouvy osobám, které mají oprávnění k distribuci léčivých přípravků podle zákona o léčivech (dále jen „distributor“), léčivé přípravky obsahující očkovací látky pro pravidelná očkování podle antigenního složení očkovacích látek stanoveného Ministerstvem zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Podle ust. § 40 odst. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění jsou zdravotní pojišťovny povinny uhradit poskytovatelům, popřípadě jiným subjektům uvedeným v § 17 odst. 7 zákona o veřejném zdravotním pojištění, kteří v souladu s tímto zákonem poskytli hrazené služby pojištěncům, tyto poskytnuté služby ve lhůtách sjednaných ve smlouvě podle § 17 odst. 1 zákona o veřejném zdravotním pojištění. Pokud není mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem smlouva sjednána, a jsou-li zdravotní pojišťovny podle tohoto zákona povinny poskytnuté zdravotní služby uhradit, uhradí je ve stejných lhůtách jako poskytovatelům, se kterými zdravotní pojišťovna uzavřela smlouvu podle § 17 odst. 1 zákona o veřejném zdravotním pojištění.

    Z výše uvedeného vyplývá, že zdravotní pojišťovny mají zákonem o veřejném zdravotním pojištění uloženu povinnost hradit léčivé přípravky obsahující očkovací látky pro pravidelná očkování. Pokud za účelem splnění této povinnosti uzavírají smlouvy s distributory léčivých přípravků, je třeba zodpovědět základní otázku, zda se v takovém případě jedná o uzavírání smlouvy na veřejnou zakázku, jinými slovy, zda je daná zdravotní pojišťovna povinna při uzavírání takové smlouvy postupovat dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

 

    Více na stránce Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.