Tisková zpráva k nálezům ÚS ČR z 23.II.2015 a 2.III.2015 a k uvedení www.svobodaVockovani.cz

02.03.2015 23:47

    Ztuhlý a represivní systém povinného očkování v České republice nevyhovuje stále většímu počtu občanů ČR i v ČR dlouhodobě pobývajících cizinců.

    To vedlo vícero represemi (pokuta, nepřijetí dítěte do jeslí/školky) zasažených rodičů k soudním sporům se státními orgány České republiky. Několik z nich se dostalo až na Ústavní soud České republiky (ÚS ČR), tj. k nejvyššímu soudnímu orgánu ČR, a ve dvou těchto sporech nedávno (v pondělí 23.II.2015 a v pondělí 2.III.2015) ÚS ČR veřejně vyhlásil mimořádně kontroverzní nálezy.[1]

 

    V nálezu z 23.II.2015 (sp. zn. Pl. ÚS 19/14)[2] se ÚS ČR domnívá, že občané jsou nekompetentní zodpovědně pečovat o zdraví svých dětí, a proto je v demokratické společnosti nezbytně nutné jim direktivně a pod hrozbou pokuty nařizovat, proti čemu mají dát své děti očkovat, jakým typem vakcíny, kolika dávkami a v jakém přesně věku dítěte. Je přitom zajímavé, že ve velké většině zemí bývalého „západního bloku“ je jakékoli očkování plně dobrovolné, tzn. povinné očkování v jejich demokratické společnosti očividně není nezbytně nutné. Očkování je v těchto zemích plně v kompetenci rodičů a stát nemá zapotřebí zasahovat do rodičovských práv a do soukromí rodiny.

    Jsou snad rodiče v ČR hloupější, méně kompetentní a méně zodpovědní než rodiče v zmíněných zemích? Nebo je snad zdravotnictví v ČR o tolik horší, že nedokáže v případě potřeby pečovat o zdraví dětí stejně dobře jako zdravotnictví německé či rakouské? Považuje snad Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ ČR) Česko za zemi třetího světa?

    Proti tomuto nálezu protestovala soudkyně ÚS ČR Kateřina Šimáčková.[3] Za pozornost stojí i právní analýza MUDr. Jana Vavrečky, PhD.[4] a tisková zpráva Ligy lidských práv,[5] která v projednávaném případě zastupovala žalující rodiče.

 

Budova Ústavního soudu ČR    Nález ÚS ČR z 2.III.2015 (sp. zn. Pl. ÚS 16/14)[6] je ještě absurdnější. Prý je v pořádku a v souladu s Ústavou, když (z vůle rodičů) neočkované dítě nemůže být přijato do škol­ky, do jeslí, na školu v přírodě či na školní výlet. Jakoby zapomněli na to, že tytéž ne­očkované (či jen neúplně očkované) děti bez problémů mohou chodit do školy a být ně­kolik hodin denně zavřené v jedné třídě s os­tatními (očkovanými nebo ze zdravotních důvodů neočkovanými) dětmi. Tato argumentace postrádá jakoukoliv logiku. Buď očkování funguje a očkované děti se neočkovaných nemusí bát, nebo očkování nefunguje a naočková­ním dosud neočkovaných dětí se vůbec nic nezmění.

    Nebo očkování funguje pouze částečně, což znamená, že nemáme žádnou záruku, že to které očkované dítě je chráněno před nemocemi, proti kterým je očkováno. To ale znamená, že ani kdybychom naočkovali všechny dosud (z vůle rodičů) neočkované děti, nemáme záruku, že je očkování ochrání před danými nemocemi, a už vůbec nemáme záruku, že díky očkování nebudou dané choroby přenášet. Totiž někteří původci chorob (např. žloutenky typu B nebo černého kašle) dokáží za vhodných okolností přežít mimo tělo hostitele i týden, dokáží se přenášet z člověka na člověka nejen přímo, ale i skrz kontaminované předměty, takže očkovací/imunitní status dotyčného dítěte vůbec nic nezmění na tom, zda toto dítě může nebo nemůže šířit původce takové choroby.

    Přece však je možné, že neočkované děti jsou hrozbou pro děti očkované. Totiž pokud očkování devastuje přirozenou imunitu, mohou neočkované děti být bezpříznakovými nositeli různorodých bakterií či virů, které u nich sice žádnou nemoc nevyvolají, ale za to u dětí, jejichž imunitu zdevastovalo očkování, mohou vyvolat i poměrně nebezpečné až život ohrožující onemocnění. Jsou-li neočkované děti bezpříznakovými nositeli původců nemocí, nevykazují žádné vnější příznaky, a tak nikdo neví, že mohou šířit dané viry či baktérie, protože silná imunita těchto dětí se s nimi snadno vypořádá bez nejmenšího zaváhání, což zřejmě pro očkované děti neplatí. To je jediné možné logické opodstatnění této represe. Máme to tedy chápat tak, že MZ ČR i ÚS ČR svým jednáním vlastně nepřímo přiznávají, že očkování systematicky devastuje imunitu dětí a mládeže?

    Ve svém stanovisku pro ÚS ČR se za povolení vstupu do jeslí a školek i neočkovaným dětem přimluvila veřejná ochránkyně práv Mgr. Anna Šabatová, PhD. Současný stav (zákaz vstupu neočkovaných dětí do předškolních zařízení) označila za diskriminaci z důvodu zdravotního stavu.[11] Není divu, vždyť je naprosto absurdní, aby stát za „hříchy“ rodičů trestal jejich děti, které opravdu nemohou za to, jak se jejich rodiče rozhodli. Takový přístup státu k „neposlušným“ rodičům nápadně připomíná 70. a 80. léta minulého století, kdy děti občanů s „nevhodnou“ politickou orientací měly zakázáno studovat na mnohých vysokých školách, jako kdyby ony mohly za to, jak smýšlejí jejich rodiče. Teď se však mocenský aparát nemstí „příliš svobodomyslným“ občanům na jejich dětech plnoletých, nýbrž na jejich dětech nejmenších, což je ještě obludnější než praktiky totalitní moci před rokem 1990.

    Nad nejnovějším nálezem ÚS ČR si (pochopitelně) posteskl i spolek rodičů za lepší informovanost a svobodnou volbu v očkování Rozalio.[12]

 

    Naprostá iracionalita těchto represí a nebetyčné konflikty zájmů odborníků na klíčových postech ve zdravotnictví[13] vyvolávají naléhavé otázky: Cui bono? Kdo vlastně má z těchto represí prospěch? Dotčené neočkované děti a jejich rodiče? Dětští lékaři, na nichž doléhá stres z hrozící likvidační pokuty? Města a obce s napjatým rozpočtem, provozující jesle a školky, nad nimiž bude viset hrozba půlmilionové pokuty jako Damoklův meč? Nebo pořadatelé dětských táborů a škol v přírodě s ještě napjatějším rozpočtem, kterých přijetí neočkovaného dítěte do dětské skupiny vyjde na 100.000 Kč? Anebo to prospěje státním úředníkům, kteří připravovanou novelou Zákona o ochraně veřejného zdraví[14] získají větší a těžší kladivo na čarodějnice? A co třeba výrobci a prodejci očkovacích látek? Komu tyto represe opravdu prospívají a koho naopak poškozují? Laskavý čtenář nalezne správné odpovědi určitě i sám.

    Dění posledních let ukazuje, že „kompetentní“ soudní, zákonodárné i výkonné orgány ČR nechrání zájmy občanů ČR a zájem dítěte je zde až na posledním místě. Proto je nezbytné, aby občané převzali zodpovědnost za své zdraví a zdraví svých dětí do vlastních rukou a přestali spoléhat na to, že orgány ČR sledují jejich blaho.

    Na zodpovědné rozhodování o zdraví je však třeba mít obsáhlé, objektivní, vyvážené a pravdivé informace, kterých se většině občanů ČR stále nedostává. I to nás vedlo k založení nové webové stránky o očkování www.svobodaVockovani.cz a neformálního sdružení Svoboda v očkování, jejichž cílem je významně zvýšit informovanost občanů ČR o imunitě, mikrobiologii, očkování, chorobách, proti kterým se očkuje, a jejich původcích, a tím zvýšit i kom­petentnost občanů samostatně a zodpovědně rozhodovat o očkování svých dětí i sebe samých.

 

„Naši západní bratři a sestry nás před 5 lety inspirovali Peticí za svobodnou volbu v očkování[7] k sestavení podobné slovenské Petície za slobodnú voľbu v očkovaní,[8] kterou začala naše osvětová práce na poli očkování na Slovensku pod hlavičkou Sloboda v očkovaní.[9] Za uplynulé roky jsme uspořádali na Slovensku a v menší míře i na Moravě stovky besed o očkování[10] a přinesli jsme čtenářům tisíce důležitými informacemi nabitých článků. Přibližně 25% návštěvníků našich slovenských stránek, na kterých se však objevují i česky psané články, pochází z Česka. Po letech jsme díky tomu sklidili slova uznání od našich inspirátorů — autorů původní české petice, — že informovanost o očkování je díky naší práci na Slovensku na vyšším stupni než v Česku. Rádi bychom se nyní odvděčili za prvotní pomoc, kterou nám naši čeští, moravští a slezští bratři a sestry poskytli, a pomohli jim naší novou stránkou v jejich snaze o zlepšení informovanosti o očkování i u široké veřejnosti v ČR,“

dodává spoluzakladatel nové webové stránky www.svobodaVockovani.cz — Ing. Marián Fillo ze Žiliny (SK).

 


[1]  https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/Pl._US_19_14_an.pdf
https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/Pl._US_16_14_an.pdf

[2]  https://www.usoud.cz/aktualne/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=2889

[3]  https://www.svobodaVockovani.cz/news/odlisne-stanovisko-soudkyne-kateriny-simackove-k-vyroku-i-oduvodneni-nalezu-ustavniho-soudu-ceske-republiky-sp-zn-pl-us-19-14/

[4]  https://www.vitalia.cz/clanky/proc-ustavni-soud-nepohrbil-povinne-ockovani-v-cr/

[5]  https://www.svobodaVockovani.cz/news/plenum-ustavniho-soudu-povinne-ockovani-je-v-poradku-ale-stat-by-mel-odskodnovat-nezadouci-ucinky/

[6]  https://www.usoud.cz/aktualne/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=2898

[7]  https://petice.webnode.cz/
https://e-petice.cz/petitions/petice-za-svobodnou-volbu-v-ockovani.html

[8]  https://www.slobodaVockovani.sk/peticia/znenie-peticie/

[9]  https://www.slobodaVockovani.sk/

[10]  https://www.slobodaVockovani.sk/podujatia/minule/

[11]  https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/Zvlastni_opravneni/ustavni_soud/SZD-19-2014-ockovani.pdf

[12]  https://rozalio.cz/index.php/tiskove-zpravy/696-otazka-ockovani-zustava-barierou-pro-prijeti-do-skolky

[13]  https://llp.cz/wp-content/uploads/vliv_farmaceutickych_spolecnosti_ockovani_reklama.pdf

[14]  https://www.slobodaVockovani.sk/news/tiskova-zprava-llp-a-rozalia-novela-k-povinnemu-ockovani-navrhujeme-zruseni-sankci-a-zavedeni-odpovednosti-statu-za-nezadouci-ucinky/