Závažnost nežádoucích účinků je podceňována (tisková zpráva Společnosti pacientů s následky po očkování)

24.04.2016 21:49

    V důsledku rozsáhlých mediálních kampaní ve prospěch očkování a také některých zásahů státních orgánů proti svobodě slova jsou dnes ve veřejné diskusi upozaďovány kritické názory k současnému systému očkování v České republice. Právě proto Společnost pacientů s následky po očkování, z.s. ve spolupráci s Rozalio, z.s. a s nezávislými odborníky připravila ku příležitosti Evropského imunizačního týdne veřejnou prezentaci s následujícími tématy:

 

Ing. Václav Hrabák, předseda Společnosti pacientů s následky po očkování, z.s.

logo Společnosti pacientů s následky po očkování, z.s.Systém očkování v České republice

    Česká Vakcinologická Společnost (ČVS), která vystupuje jako nezávislá odborná lékařská společnost, by měla zkoumat klady a zápory očkování. Za dobu, kdy monitorujeme očkování v České republice a voláme po zvýšení bezpečnosti očkování, jsme se nesetkali s jakoukoliv pozitivní odezvou stran odborníků. Na druhou stranu se zástupci ČVS podílejí na PR kampaních, které pouze propagují prospěšnost a bezpečnost očkování (viz příloha APRA — AMI communication). Stejná PR agentura pracuje pro výrobce vakcín. 5 z 10 členů Národní imunizační komise (NIKO) je z ČVS. NIKO jakožto poradní orgán ministra zdravotnictví v podstatě rozhoduje o tom, které vakcíny budou povinně očkovány. V Německu je stejný systém, ale žádné očkování tam není povinné od roku 1983 (viz příloha STI KO). U nás je pod taktovkou NIKO povinných 9 očkování.

 

Nežádoucí účinky

    Setkáváme se se stále větším počtem nežádoucích účinků po očkování. Jsou to závažné neurologické (hypotonie, regres ve vývoji, poruchy řeči, epilepsie) a imunologické problémy (alergie, autoimunita…). Potvrzují to i různí terapeuti, logopedi, rehabilitační pracovníci a zaměstnanci očkovacích center. Z naší zkušenosti se jedná o stovky případů na jeden ročník. Ve skutečnosti jsou to pravděpodobně tisíce. ČVS stále tyto problémy pouze bagatelizuje a pomocí PR kampaní se jen snaží přesvědčovat o jednoznačném přínosu očkování se zanedbatelnými problémy. Proto i sílí hlasy kritiků očkování. Naše společnost není proti plošnému očkování, chceme však zvýšit jeho bezpečnost, například:

  • očkovací schéma hexavakcíny 2+1 namísto 3+1. Toto podávání má výrazné klady (srovnatelná imunizace, nižší výskyt NÚ, úspora pro zdravotní pojišťovny). Jen ČVS a NIKO tuto změnu stále odmítají.
  • zamezení podávání dvou vakcín současně (větší riziko NÚ podle řady studií, i podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL))

    Proto jsme se rozhodli o medializaci a osvětu jak rodičů dětí, tak i lékařů.

  1. připravili jsme leták se základními informacemi, který budeme veřejně šířit ( íloha)
  2. připravili jsme dotazník, který by měli rodiče i pediatři vyplnit po každém očkování (příloha)
  3. připravujeme podrobnější informace na našem webu
  4. vytváříme seznam různých podpůrných terapií pro postižené očkováním
  5. vyzýváme rodiče dětí, poškozených očkováním, aby natočili vlastní příběh, který umístíme na kanál na YouTube.com

 

Mediální projekt „Je nás víc, než si myslíte“

    První dvě videa s příběhy „po očkování“ jsou již umístěna na našem webu. Tato videa mají zvýšit zájem a informovanost o tom, co vše se může dít po očkování a že to nejsou zanedbatelné problémy. Natočit vlastní příběh na video vyžaduje odvahu a děkujeme průkopníkům, že otevřeně mluví o potížích, se kterými žijí. Již máme první ohlasy a hlásí se nám další, kteří se chtějí také podělit o vlastní zkušenosti, aby nedocházelo ke zbytečnému poškození dalších dětí. Věříme, že to skutečně napomůže změnit systém očkování v ČR.

 

Výzva ke zvážení doporučení očkování těhotných žen

    Před měsícem jsme na Ministerstvo zdravotnictví (MZ ČR) zaslali materiály s novým objevem a doporučili jsme pozastavení doporučování očkování žen v těhotenství až do doby, než bude tento nový objev a jeho možné důsledky vědeckou obcí pečlivě uváženy. Vědecká studie popisuje stimulaci imunitní kaskády pomocí infekce, ale podle dalších studií, na které je zde odkazováno, některá očkování spouští zcela identické imunitní mechanismy. Studie byla prováděna sice na myších, ale právě testy na myších jsou základem moderní medicíny (viz příloha Myš je nenahraditelná). Je to důvod k tomu dále tento fenomén zkoumat. Po měsíci stále čekáme na odpověď.

 

Miroslav Vácha, místopředseda Rozalio, z.s.

logo RoZaLIO    V lednu 2015 se na zasedání Zdravotního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (PSP ČR) otevřelo téma očkování a výzvou, která zde padla, bylo otevření široké diskuse na toto téma. V dubnu 2015 ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček připustil nutnost určitých změn systému, které je ale třeba připravit. Přislíbil založení pracovní komise na MZ, která bude mít široké zastoupení jak odborníků, tak i veřejnosti a možné změny bude komunikovat a připravovat.

    Komise byla ustanovena v červnu 2015, dosud se sešla 3x, (červen, červenec, listopad), účastnili se jí zástupci organizací Rozalio a Ligy lidských práv. Od posledního zasedání není navržen žádný další termín. Jednání pracovní skupiny se bohužel ukázaly jako zcela neúčelná a nemají žádné výsledky, nejsou z nich žádné konkrétní výstupy. Na jednání komise se většinou diskuse nad návrhy ukončila tím, že o tomto rozhoduje NIKO. Požádali jsme tedy o přizvání na zasedání, kde jsme chtěli předložit naše návrhy k připravované vyhlášce — změna schématu očkování na 2+1 místo 3+1 a doporučení pro oddělené očkování jednotlivých vakcín (hexavakcína, vakcína proti pneumokokům). Dostali jsme 15 minut na vyjádření a dále byli ze zasedání vykázáni a rozhodnutí jsme si mohli přečíst až ze zápisu. Naše návrhy byly bez odborné argumentace zamítnuty. Podotýkáme, že všechny naše návrhy změn jsou vedeny záměrem minimalizace (snížení) možných rizik při očkování.

    Společnost pacientů s následky po očkování po svém založení zažádala o členství v komisi. Jejich žádost byla zamítnuta.

    V pondělí 18.IV.2016 vláda vyslovila nesouhlasné stanovisko s pozměňovacím návrhem senátorky Miluše Horské (zrušení podmínky řádného očkování pro účast dětí na ozdravných pobytech a školách v přírodě a snížení pokut pro školky za přijetí nedoočkovaného nebo neočkovaného dítěte na 30.000 Kč) s argumentací, že tento pozměňovací návrh je nesystémový krok a změny očkovacího systému se mají nejdříve propracovat a poté učinit. Naprosto stejná argumentace byla použita v loňském roce při novelizaci zákona o ochraně veřejného zdraví. Od té doby uplynul rok a žádné změny se nepřipravují, na úpravě systému se nepracuje. Kdo a jak tedy tyto změny učiní?

 

MUDr. Ludmila Eleková, držitelka ceny Lékař roku 2014

fotografie: MUDr. Ludmila Eleková    Oficiální názor je, že přínosy očkování jednoznačně převyšují rizika. Závažné reakce a následky jsou považovány za vzácné. Přitom odborníci z regulačních úřadů odhadují podhlášenost nežádoucích účinků (NÚ) po očkování až na 99%. Skutečný rozsah NÚ tedy není znám a na počtu hlášených NÚ nelze zakládat tvrzení o bezpečnosti očkování. Důvodem podhlášenosti NÚ je kromě nedostatečné informovanosti o účincích vakcín také to, že lékaři nesou právní odpovědnost za následky očkování.

    Lékaři jsou tím hlavním rukojmím systému. Lékaři jsou povinni očkovat, za neočkování mohou být pokutováni, ale současně nesou právní odpovědnost za očkování. Logicky jsou vysoce motivováni NÚ popřít. Také jsou vystaveni nátlaku. Mnoho rodičů nám sdělilo, že se jejich lékař bál dítěti dát kontraindikaci očkování. Lékaři se bojí kritizovat očkování i proto, že ČLK se snažila omezit právo na svobodu projevu svých členů stanoviskem, že zpochybňování očkování je postup non lege artis.

    V době zahájení plošného očkování nebyl znám mechanismus, jakým vznikají nežádoucí reakce. Spektrum nežádoucích účinků a trvalých poškození a z toho vyplývající kontraindikace jsou neúplné. Například souvislost mezi očkováním a autoimunitou, ASIA syndrom, byl popsán teprve před několika lety. Nyní je dobře popsáno, jakým mechanismem vznikají NÚ a tento mechanismus ukazuje na to, že každý případ alergie, autoimunity nebo poškození nervové soustavy, vzniklý v souvislosti s očkováním, je podezřelý jako NÚ. V běžné praxi to ale není známo a nevyhnutelně se očkují jedinci, kteří by očkováni být neměli a dochází k jejich poškození.

    Toto vnímáme jako velmi závažný problém. Velmi pravděpodobně dochází k závažným poškozením dětí i dospělých, kterým by se mohlo předejít, kdyby se lékaři nebáli hlásit NÚ a kontraindikovat děti včas. Je skutečně ku prospěchu společnosti a ekonomicky výhodné očkovat každého i za cenu vzniku trvalého poškození zdraví? Měla by se vést společenská debata, jak nastavit systém očkování, aby se zohlednily nové poznatky a minimalizovala rizika.

    Reakce establishmentu ale spíše ukazují, že chce za každou cenu zachovat status quo, bojí se ztráty důvěry v očkování. Nediskutují, ale popírají vše, co přijde ze strany kritiků, odmítají dialog, nenaslouchají obavám veřejnosti, znevažují kritiky, zavádějí represe atd. To vše se jim vrátí jako bumerang. Stát očkování nařizuje, sankcionuje za jeho neprovedení, ale není ochoten diskutovat, jednat a nést odpovědnost za následky. To je v demokratické zemi nepřijatelné.

 

MUDr. Jan Vavrečka, Ph.D.

Mechanismy korupce očkujících lékařů, jak je tato dnes prováděna

    Je velmi závažným jevem českého zdravotnictví, že očkující lékaři mohou do svých ambulanci nakupovat vakcíny s obchodními slevami a následně je prodat svým pacientům za výrazně vyšší cenu. Tím se stávají očkující lékaři ekonomicky motivovaní na doporučování, aplikování a zvyšování odbytu vakcín. Důsledky, kterým má bránit unijní regulace reklamy léčiv, lze „technologií“ poskytování nákupních slev obejít a zcela eliminovat. Důsledky v praxi jsou poté stejné, jako kdyby se jednalo o přímou korupci očkujících lékařů. Tato rozšířená obchodní praxe je pravděpodobně v rozporu s právem Evropské unie. Zůstává bohužel tolerována našimi orgány státního dozoru, které ji považují za legální.

    Očkující lékaři tak například mohou za množstevní odběr 5–10 vakcín získat slevu na jednu vakcínu v nákupní hodnotě i pouhé jedné jediné koruny. Pokud lékař takto nakoupenou vakcínu prodá pacientovi za cenu obvyklou, pacient se to především vůbec nemá jak dozvědět. Tato technologie dnes umožňuje očkujícím lékařům přijít si ročně na několik desítek až stovek tisíc Kč.

    V naprostém kontrastu poté stojí právní regulace EU, která zakazuje výrobcům vakcín poskytovat lékařům jakékoliv dary o hodnotě vyšší než 1500 Kč, které nemají souvislost s výkonem jejich pracovní činnosti. Dárkový kosmetický balíček v hodnotě 2000 Kč dnes výrobci léčiv lékařům legálně darovat nemohou. Údajně jim ale mohou legálně poskytnout takové nákupní slevy vakcín, že si za takto získané prostředky mohou pořídit takových kosmetických balíčků i mnoho desítek ročně. Logika práva Evropské unie a jeho regulací tím dostává v kontextu české obchodní a dozorové praxe punc něčeho iracionálního a zcela zbytečného.

 

Základní vztahy lidských práv a očkování a co z toho vyplývá

    Koncepce základních lidských práv a svobod jako nezbytného minima právní ochrany každého jednotlivce vyžaduje, aby tato práva byla ve svém obsahu ve všech státech v podstatě stejná nebo velmi podobná. V oblasti povinného očkování a represí neočkovaných dětí je však v celé Evropě pravý opak nespornou a snadno prokazatelnou realitou. Stav, který lze v Evropě pozorovat, nelze vysvětlit jinak, než rozsáhlým porušováním základních lidských práv a svobod mnoha státy Evropy — nejen Českou republikou.

     Je závažné, jaké mocenské nástroje, jaké manipulace a jaké prostředky musí státy účelově používat k tomu, aby si na svém území prosadily v oblasti očkování prakticky cokoliv, co právě jejich vnitrostátní lobby chce a co požaduje. Pochybné národní systémy očkovacích politik stojí výhradně na nevynutitelnosti mezinárodního práva a na předpokládaném selhání vnitrostátních i evropských soudů v těchto otázkách.

    K těmto závažným doprovodným jevům poté v praxi také dochází. Povinné očkování a všechny související represe lze pravděpodobně udržet mocenskými nástroji, rozsáhlou korupcí, ovládnutím mediálního prostoru a manipulacemi s fakty, a to navzdory obsahu lidských práv a svobod a jejich ochraně. Nelze ale před očima pozorné a přemýšlející veřejnosti skrýt tu skutečnost, že toho bylo dosaženo právě zneužitím výkonné moci státu, a to za přímé účasti a podpory představitelů „nezávislých“ lékařských stavů a „nezávislé“ justice.

 

Mgr. Zuzana Candigliota, právnička Ligy lidských práv

    Liga lidských práv (LLP) převzala bezplatné právní zastupování dvou nových případů týkajících se povinného očkování — jeden se týká přitvrzující státní represe k vynucování povinného očkování, v druhém jde o první žádost o odškodnění za újmu na zdraví dítěte způsobenou povinným očkováním.

    Hygienická stanice uložila soukromé školce z Pardubického kraje nepřiměřenou pokutu 40.000 Kč za přijetí nekompletně očkovaných dětí. Šlo o dvě neočkované děti a čtyři částečně očkované dětí a u poloviny z nich důvodem byla nežádoucí reakce u dítěte nebo jeho sourozence. Školka se s pomocí LLP proti pokutě odvolala. Stát tímto znemožňuje zajistit nekompletně očkovaným dětem předškolní vzdělávání a přístup do kolektivu dětí nejen ve veřejných školách, ale i v soukromých, které vznikly z iniciativy rodičů. Veřejná ochránkyně práv přitom tuto izolaci dětí považuje pouze za sankci, nikoliv za opatření k ochraně veřejného zdraví. „V žádném sousedním státě není zákaz přístupu neočkovaných dětí do školek, ale v České republice částečně očkované dítě nesmí ani do školky soukromé,“ poukazuje na absurditu advokátka Zuzana Candigliota z LLP.

    Připravuje se historicky první žádost dítěte o odškodnění státu za újmu na zdraví po povinném očkování. Chlapeček z Jihomoravského kraje, který má nyní 15 měsíců, ochrnul na polovinu obličeje po druhé dávce hexavakcíny a podle jeho ošetřujících lékařů již nelze očekávat zlepšení. Lékaři shledali, že jde o postižení v důsledku očkování. I přes výzvy Ústavního soudu zákonodárcům stále neexistuje systém odškodňování jako v jiných zemích, přesto se rodiče rozhodli po státu požadovat přiměřené finanční zadostiučinění. Rodiče mají s léčbou a péčí o syna zvýšené náklady a také chtějí, aby chlapec dostal spravedlivou kompenzaci za trvalé postižení. Výše požadovaného odškodnění bude záležet i na znaleckém posudku.

 

Materiály k této tiskové zprávě: